Powikłania skórne stomii jelitowych

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu,

Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Ignacego Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

e-mail: katarzyna.cierzniakowska@cm.umk.pl

  • Obraz kliniczny zmian skórnych wokół stomii
  • Przyczyny powikłań dermatologicznych u osób ze stomią
  • Zapobieganie powikłaniom skórnym w okolicy stomii

Zmiany skórne wokół stomii jelitowych należą do rzadziej opisywanych w piśmiennictwie w porównaniu z innymi chirurgicznymi powikłaniami okołostomijnymi. Wiedza dotycząca czynników ryzyka ich powstawania oraz kompleksowa i zindywidualizowana opieka okołooperacyjna nad chorymi ze stomią mogą znacząco ograniczyć występowanie zmian skórnych wokół stomii. W tym celu niezbędne jest wdrożenie do praktyki klinicznej wytycznych opracowanych przez ekspertów na podstawie dowodów naukowych.

Stomia jelitowa stanowi pośredni lub docelowy etap chirurgicznego leczenia wielu chorób w obrębie jelit. Ryzyko powikłań związanych z utworzeniem stomii utrzymuje się przez całe życie, ale częstość ich występowania jest największa w pierwszych 5 latach po zabiegu1,2. Większość stomii tymczasowych jest zamykana zwykle w ciągu 3 miesięcy od ich wyłonienia. Należy przy tym pamiętać, że samo odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego również wiąże się ze znaczną chorobowością2. Wskaźnik ponownej hospitalizacji w ciągu 30 dni po operacji jelita grubego wynosi 9-25%3.

Z badań wynika, że 20-70% osób ze stomią doświadczy różnych powikłań z nią związanych. Należą do nich: wciągnięcie, martwica, zwężenie, wypadanie stomii, krwawienie, odwodnienie z powodu dużego wydalania treści jelitowej, przepukliny okołostomijne czy powikłania skórne1,4.

Powikłania skórne stomii jelitowych

Zmiany skórne wokół stomii mogą pojawić się u chorych w różnym czasie od operacji. Szacunkowa częstość ich występowania waha się w granicach 6-80%5,6. Na tak dużą rozbieżność danych może mieć wpływ: sposób definiowania zmian skórnych, rodzaj stomii, wielkość próby badanych grup, czas przeprowadzenia badań, a nawet doświadczenie badacza5. W piśmiennictwie można zatem znaleźć uszczegółowione dane dotyczące zmian skórnych w zależności od rodzaju stomii. W badaniach Steinhagen i wsp. powikłania w okolicy stomii stwierdzono u 25-43% pacjentów z ileostomią i u 7-20% z kolostomią4. He i wsp. zaobserwowali pojawienie się zmian u 17,31% chorych z ileostomią w ciągu miesiąca od operacji7. Według Menin i wsp. we Włoszech z powodu powikłań dermatologicznych cierpi co najmniej 15-43% osób ze stomią8. W polskich badaniach przeprowadzonych w grupie 210 pacjentów ze stomią zmiany skórne w tej okolicy stwierdzono u ponad połowy badanych (58,1%), przy czym u większości z nich występowały sporadycznie (45,1%) bądź rzadko (36,9%)9.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przygotowanie do zabiegu

Publikowane wyniki badań na temat częstości występowania powikłań skórnych u chorych ze stomią oraz ich skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych stanowią podstawę do [...]

Staranność chirurgiczna

Wyłonienie stomii jest często ostatnim etapem długiej i trudnej operacji. Podczas przygotowania stomii należy zawsze brać pod uwagę zarówno ewentualne odtworzenie ciągłości [...]

Opieka pooperacyjna

Powikłania skórne wokół stomii jelitowej mogą wystąpić w każdym okresie po operacji, zarówno wczesnym, jak i późniejszym. Dla chorego mogą stanowić problem krótko- [...]

Czynniki powikłań skórnych wokół stomii potwierdzone badaniami klinicznymi

Wielu autorów prac oryginalnych, metaanaliz i przeglądów piśmiennictwa wskazuje na różnorodne czynniki odpowiedzialne za rozwój zmian skórnych wokół stomii. Można je zakwalifikować [...]

Klasyfikacja zmian skórnych

Podstawowym elementem przed przystąpieniem do oceny skóry wokół stomii jest ujednolicenie stanowiska w zakresie nazewnictwa. Skóra wokół stomii to skóra brzucha otaczająca [...]

Podsumowanie

Mimo ogromnej wiedzy klinicznej i umiejętności identyfikacji czynników ryzyka nie udało się dotąd wyeliminować występowania zmian skórnych wokół stomii. Oznacza to, że [...]

Do góry