Transfuzjologia dla chirurga

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości przedoperacyjnej jako element strategii zarządzania krwią pacjenta

dr hab. n. med. Piotr F. Czempik

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komitet Transfuzjologiczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Piotr F. Czempik

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

e-mail: pczempik@sum.edu.pl

  • Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w kontekście strategii zarządzania krwią pacjenta
  • Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości
  • Rola suplementacji żelaza i środków stymulujących erytropoezę w leczeniu niedokrwistości

Artykuł stanowi kolejną część cyklu „Transfuzjologia dla chirurga”. W poprzednich publikacjach zostały omówione sposoby minimalizacji okołooperacyjnej utraty krwi oraz współczesne podejście do przetaczania koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) w okresie okołooperacyjnym. Niniejsze opracowanie poświęcone jest przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego w kontekście strategii zarządzania krwią pacjenta (patient blood management).

Definicja niedokrwistości przedoperacyjnej

World Health Organization (WHO) definiuje niedokrwistość jako stan, w którym zdolność do przenoszenia tlenu przez krew jest niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania tlenowego organizmu zależnego od: wieku, płci, ciąży, wysokości nad poziomem morza, palenia papierosów. Kryteria rozpoznania niedokrwistości według WHO opierają się na stężeniu hemoglobiny (Hb) wynoszącym: u mężczyzn <130 g/l, u kobiet <120 g/l, u dzieci <110 g/l1. Istnieje jednak szereg ograniczeń tych kryteriów, m.in. zostały one oparte na badaniach populacyjnych, z których nie wyłączano pacjentów z niedokrwistością. Ponadto stężenie Hb nie jest równorzędne z masą czerwonokrwinkową. Przy takim samym stężeniu Hb objętość krwi krążącej i masa czerwonokrwinkowa są mniejsze u kobiet niż u mężczyzn. Z tego powodu w okresie okołooperacyjnym odsetek przetoczeń wśród kobiet jest wyższy niż u mężczyzn. W ostatnich latach zaproponowano, aby w celu poprawy rozpoznawania niedokrwistości przed zabiegami operacyjnymi (tzw. niedokrwistość przedoperacyjna) zrównać kryterium diagnostyczne dla obu płci do stężenia Hb <130 g/l2. W wytycznych European Society of Cardiology dotyczących przygotowania pacjentów do zabiegów niekardiochirurgicznych zalecono, aby przed operacjami związanymi z potencjalnie istotną utratą krwi (>0,5 l) diagnozować pacjentów w kierunku niedokrwistości oraz leczyć ją przyczynowo, a nie uciekać się do przetaczania KKCz3. Zgodnie z wytycznymi European Society of Anaesthesiology and Intensive Care niedokrwistość powinna być diagnozowana i leczona 4-6 tygodni przed planowym zabiegiem4. Istnieją różne algorytmy postępowania w przypadku rozpoznanej niedokrwistości przedoperacyjnej. Wyrównywanie stężenia Hb przed zabiegiem jest szczególnie istotne w kontekście możliwych powikłań związanych z niedokrwistością.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Częstość występowania niedokrwistości przedoperacyjnej

Częstość występowania niedokrwistości jest większa wśród pacjentów chirurgicznych niż w populacji ogólnej i zależy od typu planowanego zabiegu operacyjnego, populacji pacjentów oraz przyjętego [...]

Wpływ niedokrwistości przedoperacyjnej na wyniki leczenia

Istotny związek między niedokrwistością wykrytą przed zabiegiem a gorszymi wynikami leczenia (czas hospitalizacji, powikłania pooperacyjne, ryzyko zgonu) znany jest już od 1970 [...]

Skrining w kierunku niedokrwistości przedoperacyjnej

Badania w kierunku niedokrwistości należy wykonać u wszystkich pacjentów, którzy są kierowani do większych zabiegów chirurgicznych (utrata krwi >0,5 l, ryzyko konieczności przetoczenia [...]

Klasyfikacja etiologiczna niedokrwistości przedoperacyjnej

Etiologia niedokrwistości przedoperacyjnej jest zróżnicowana w zależności od regionu geograficznego, z którego wywodzą się pacjenci kierowani do zabiegów chirurgicznych. Najczęstszą przyczyną niedokrwistości przedoperacyjnej [...]

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości przedoperacyjnej

W przypadku przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza dochodzi do zmian w zakresie morfologicznych parametrów erytrocytarnych, takich jak średnia objętość erytrocytu (MCV – mean corpuscular [...]

Leczenie niedokrwistości przedoperacyjnej

Optymalizacja stężenia Hb przed zabiegiem chirurgicznym stanowi jeden z filarów strategii zarządzania krwią pacjenta. Przed operacją z przewidywaną istotną utratą krwi (>0,5 l) [...]

Do góry