Piana jest nową postacią leku łączonego z BD/CAL zaaprobowaną w terapii miejscowej łuszczycy. Po aplikacji na skórę dochodzi do natychmiastowego odparowania propelentów i powstania roztworu przesyconego, co zwiększa biodostępność składników aktywnych5. Dzięki dodatkowi estru dimetylowego składniki nie ulegają krystalizacji, pozostając w formie rozpuszczonej, co sprawia, że ich aktywność utrzymuje się do 26 godz. po aplikacji preparatu na skórę6. Z tego powodu wystarczające jest zastosowanie leku 1 × na dobę. Od 1 września 2019 r. preparat jest dostępny w refundacji dla pacjentów w Polsce.

W pierwszym opublikowanym badaniu II fazy porównywano pianę z BD/CAL, maść z BD/CAL, pianę z BD oraz podłoże w formie BD, wykazując zdecydowanie najwyższą skuteczność piany z BD/CAL7. W innym doniesieniu stwierdzono, że piana zawierająca BD/CAL stosowana przez 4 tygodnie była bardziej skuteczna niż oba leki w monoterapii8. W kolejnym badaniu porównawczym wykazano, że piana z BD/CAL okazała się skuteczniejsza niż plastry z walerianianem betametazonu w leczeniu łuszczycy zlokalizowanej na łokciach, kolanach i przednich powierzchniach piszczeli9. Dobre efekty leczenia łuszczycy w tych lokalizacjach potwierdzają również wyniki badań otwartych10.

Badania kliniczne III fazy potwierdziły powyższe obserwacje dotyczące skuteczności piany z BD/CAL, dodatkowo skupiono się w nich na wpływie terapii na poprawę jakości życia chorych, a także na działaniu redukującym świąd oraz dobrej tolerancji przez pacjentów11-15. Analiza zbiorcza danych z II i III fazy badań potwierdziła, że preparat szybko redukuje świąd, powoduje istotną poprawę jakości życia mierzoną skalą DLQI (Dermatology Life Quality Index) oraz poprawia jakość snu pacjentów16.

Co istotne, najnowsze wyniki badań dowodzą również szybkiego początku działania preparatu BD/CAL w formie piany. Dotyczy to także pacjentów z bardziej nasilonymi postaciami choroby – istotna klinicznie poprawa następowała już po tygodniu stosowania leku – zarówno u chorych z łuszczycą łagodną, jak i u tych z mPASI (modified Psoriasis Area Severity Index) >10. Autorzy cytowanego badania podkreślają, jak ważny wpływ ma ten czynnik na stosowanie się pacjenta do zaleceń terapeutycznych – brak odpowiednio szybkiej poprawy zniechęca do kontynuacji leczenia zgodnie z zaleceniami17.

Dobrą tolerancję i skuteczność piany z BD/CAL potwierdzają również doniesienia porejestracyjne typu real-life18. Wyniki opublikowanego niedawno prospektywnego badania potwierdziły wpływ piany z BD/CAL na zmniejszenie odczuwania bólu towarzyszącego zmianom łuszczycowym19.

Interesujące doniesienie oparte na zbiorczej analizie danych z badań klinicznych dotyczy porównania skuteczności działania piany z BD/CAL i niektórych leków ogólnych, w tym apremilastu, metotreksatu, acytretyny i estrów kwasu fumarowego. Wykazano, że piana była bardziej skuteczna niż 3 pierwsze leki i miała zbliżoną skuteczność do estrów kwasu fumarowego20. Należy jednak podkreślić, że leki miejscowe w odróżnieniu od ogólnych stosuje się u pacjentów z mniejszą rozległością zmian skórnych, dlatego powyższe wyniki powinno się interpretować bardzo ostrożnie. Wiadomo natomiast, że piana z BD/CAL dobrze sprawdziła się jako uzupełnienie terapii biologicznej u pacjentów z suboptymalną odpowiedzią na takie leczenie21.

Podsumowanie

Piana z BD/CAL jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem stosowanym w terapii pacjentów z łuszczycą o nasileniu łagodnym, ze zmianami skórnymi zlokalizowanymi w okolicach trudnych do leczenia – na łokciach, kolanach i podudziach, czego dowodzą przedstawione przypadki kliniczne. Znaczna skuteczność, bezpieczeństwo, wygoda stosowania oraz dobra ocena preparatu przez chorych przemawiają za tym, by stosować lek jako terapię miejscową pierwszego wyboru w tej grupie pacjentów.

Small 24573

Do góry