Jakie działania mogą poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich?

W celu poprawy poziomu stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich, a co za tym idzie – ich dobrostanu, proponuje się różne strategie, m.in.:

  • udostępnianie pacjentom ulotek informacyjnych o chorobie
  • zapisywanie łatwo zrozumiałych zaleceń oraz ich omawianie
  • wybór preparatu z uwzględnieniem preferencji pacjenta
  • przedstawianie sposobu działania, bezpieczeństwa i możliwych działań niepożądanych proponowanej terapii
  • próbę identyfikacji wpływu czynników psychosocjalnych.

Wang i wsp. u 41,5% badanych pacjentów z łuszczycą wykazali niski poziom przestrzegania zaleceń lekarskich. Co ciekawe, po wdrożeniu edukacji w trakcie 6-miesięcznego leczenia odnotowano istotną poprawę w zakresie stosowania się do zaleceń (83,7% vs. 6,4% w grupie kontrolnej pacjentów bez interwencji)4. Autorzy potwierdzili znamienną rolę edukacji, wyrażającą się także we wzroście skuteczności leczenia.

Aby poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich, proponuje się również działania zwiększające motywację pacjentów, podejmowane zarówno w trakcie stacjonarnych wizyt lekarskich, jak i za pośrednictwem telemedycyny. Korzystne efekty mogą przynieść motywujące i przypominające SMS-y, spotkania online w grupach społecznościowych zrzeszających osoby z łuszczycą, akcje edukacyjne i warsztaty prowadzone przez dermatologów oraz lekarzy innych specjalności3,11,13. Niezwykle pomocne okazują się także elektroniczne metody monitorujące przyjmowanie leków lub przypominające o konieczności aplikacji preparatu miejscowego.

Svendsen i wsp. w randomizowanym badaniu oceniali przydatność aplikacji na smartfony w mobilizowaniu pacjentów do stosowania terapii miejscowej preparatem zawierającym kalcypotriol z betametazonem w formie piany. Po 4 tygod­niach w grupie stosującej aplikację mobilną znamiennie więcej pacjentów przestrzegało zaleceń niż w grupie kontrolnej bez interwencji (65% vs. 38%), badani w pierwszej grupie uzyskali również większą poprawę kliniczną19. Wyniki badania dowodzą, że obecne zdigitalizowane czasy dają wiele możliwości i mogą wspomagać realizację opieki medycznej oraz farmakoterapii. Dostępne są różne platformy i aplikacje mobilne, w których pacjent ma łatwy dostęp do przejrzystych informacji o stosowanych lekach, może również korzystać z panelu monitorującego przyjmowanie preparatów leczniczych.

Do przestrzegania zaleceń lekarskich mogą się przyczynić także działania dotyczące samej opieki zdrowotnej. Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i wiedzy personelu medycznego – w tym lekarzy, zwłaszcza innych specjalności – na temat łuszczycy, metod jej leczenia oraz współchorobowości, z powodu której pacjenci powinni być poddawani skriningowi (choroby współistniejące stanowią dodatkowe obciążenie zdrowotne i socjoekonomiczne)3,11. Wskazana jest poprawa dostępu do lekarzy, w tym dermatologów. Wyniki badań potwierdzają także kluczową rolę pielęgniarek zajmujących się pacjentami dermatologicznymi w procesie terapeutycznym – mogą one prowadzić edukację i udzielać chorym praktycznych wskazówek dotyczących terapii miejscowej, przyczyniając się do odciążenia lekarzy w ich pracy. Wykazano, że po spotkaniach edukacyjnych z pielęgniarkami 1/3 pacjentów odwołała wizyty kontrolne u lekarzy, a wspomagająca opieka pielęgniarska wpłynęła na większą regularność stosowania terapii oraz jej lepszą skuteczność3,20.

Podsumowanie

Problem niestosowania terapii miejscowej łuszczycy zgodnie z zaleceniami dermatologów jest zjawiskiem częstym i wieloczynnikowym. Skuteczność preparatu, łatwość jego aplikacji, a także potrzeby i obciążenia psychospołeczne pacjenta powinny być uwzględnione przez lekarza przy ustalaniu postępowania terapeutycznego. Podstawą poprawy poziomu stosowania się do zaleceń lekarskich jest komunikacja lekarza z pacjentem oparta na zaufaniu i empatii. Edukacja dotycząca zarówno samej choroby, jak i jej terapii oraz zrozumiałe zalecenia są niezbędne w celu ich lepszego przestrzegania. Potrzeba zatem holistycznego podejścia do pacjenta i spersonalizowanej opieki medycznej oraz dalszych badań nad strategiami, które poprawią poziom stosowania się do zaleceń terapeutycznych, przekładając się na większą efektywność leczenia i jakość życia pacjentów z łuszczycą.

Medium leo logo black k mal opt

Grant edukacyjny

Do góry