Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Hiperycyna w leczeniu ziarniniaka grzybiastego

lek. Sylwia Szydłowska

Biorąc pod uwagę fakt, że ziarniniak grzybiasty/skórny chłoniak T-komórkowy (MF/CTCL – mycosis fungoides/ cutaneous T-cell lymphoma) jest chorobą przewlekłą, istnieje potrzeba opracowania dodatkowych form terapii, z minimalnymi krótko- i długoterminowymi efektami ubocznymi. Aktywowana światłem widzialnym maść z syntetyczną hiperycyną 0,25% jest nową, niemutagenną formą terapii fotodynamicznej (PDT – photodynamic therapy).

W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy (FLASH – Fluorescent Light Activated Synthetic Hypericin), prowadzonym od grudnia 2015 r. do listopada 2020 r. w 39 akademickich i środowiskowych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych, określano skuteczność i bezpieczeństwo wspomnianego leku u osób dorosłych (≥18 lat) z wczesnym stadium (IA-IIA) MF/CTCL.

Do góry