Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Kiedy spodziewać się odrostu włosów na skórze głowy podczas leczenia ciężkiego łysienia plackowatego barycytynibem

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Barycytynib został zatwierdzony do leczenia osób dorosłych z ciężkim łysieniem plackowatym (AA – alopecia areata). Wobec braku solidnych danych na temat różnych wzorców odrostu włosów podczas terapii ciężkiego AA istnieje luka informacyjna dotycząca ewentualnych oczekiwań co do wyników leczenia. Celem omawianej analizy była ocena, czy można zidentyfikować różne podgrupy pacjentów z ciężkim AA leczonych barycytynibem, biorąc pod uwagę odpowiedź kliniczną na terapię, oraz wyróżnić czynniki, które decydują o przynależności do każdej z nich.

Do badań III fazy BRAVE-AA1 i BRAVE-AA2 włączono pacjentów z ciężkim AA (≥50% utrata włosów na skórze głowy). Zostali oni przydzieleni losowo do grupy otrzymującej barycytynib w dawce 4 mg (515 osób) lub 2 mg (340 osób); ten przydział zachowano pr...

Do góry