Okiem prawnika

Uprawnienia pielęgniarek diabetologicznych przy wystawiania recept od 2016 roku

Andrzej Kurianowicz

Specjalista prawa medycznego, farmaceutycznego i ochrony zdrowia, Bielsk Podlaski/Warszawa

Adres do korespondencji: Kancelaria Radcy Prawnego, Andrzej Kurianowicz, ul. M. Konopnickiej 2, 17-100 Bielsk Podlaski, 609 838 238, akurianowicz@poczta.onet.pl

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej: ustawa pragmatyczna) dokonana ustawą z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1136) przyznała od dnia 1 stycznia 2016 roku pielęgniarkom i położnym nowe uprawnienia, związane z możliwością wystawiania recept. Z tym dniem pielęgniarki uzyskają także możliwość wystawiania pacjentom dodatkowych zleceń i skierowań na badania diagnostyczne.

Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych poprzez poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania recept, zleceń i skierowań na badania diagnostyczne.

Zmiany te przyczynią się do poszerzenia kompetencji pielęgniarek poprzez przyznanie im dodatkowych uprawnień w zakresie wystawiania recept oraz wzmocnią prestiż zawodu. Dodatkowo wzmocnią one samodzielność zawodu wykonywanego przez pielęgniarkę, która wynika wprost z ustawy pragmatycznej (art. 2).

Planowane zmiany mają również na celu odciążenie lekarzy w poszczególnych czynnościach związanych z preskrypcją leków w niektórych jednostkach chorobowych i wpłyną na wykonywanie zawodu pielęgniarki diabetologicznej w zakresie wykonywanych dotychczas czynności związanych z opieką nad pacjentami diabetologicznymi.

Wykształcenie przede wszystkim

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstawowych obowiązków pielęgniarek diabetologicznych, wynikających ze skorzystania przez nie z możliwości wystawiania recept od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Ustawodawca, wprowadzając zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, zdecydował, iż uprawnienie do wystawiania recept przez pielęgniarki będzie mogło być realizowane w dwojaki sposób:

  • w ramach samodzielnej ordynacji leków,
  • w ramach kontynuacji leczenia.


Aby móc taką receptę wystawić, będą musiały legitymować się odpowiednim wykształceniem w zależności od tego, kiedy będą wystawiały recepty (samodzielnie czy w ramach kontynuacji leczenia).

Jak wynika z treści art. 15 a ust. 1 ustawy pragmatycznej, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ma prawo samodzielnie:

1. ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dwa obszary

Podkreślenia wymaga fakt, iż w obu przypadkach, aby pielęgniarka diabetologiczna mogła ordynować leki czy wyroby medyczne, konieczne będzie ukończenie kursu specjalistycznego [...]

Kto będzie odpowiadał za wystawioną receptę?

Czy wystawienie recepty odbywa się w ramach wykonywania zawodu u świadczeniodawcy, czy w ramach podpisanej umowy upoważniającej do wystawiania recept, ma [...]

Recepta dla siebie, dla rodziny

Ponadto pielęgniarka od 1 stycznia 2016 roku w ramach uzyskanych uprawnień do wystawiania recept będzie miała również możliwość do wystawiania recept [...]

Paski diagnostyczne – tak

Przyznając pielęgniarkom uprawnienie do wystawiania recept, ustawodawca postanowił, iż w stosownym rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej w art. 15 [...]

Czytelnie, trwale i zgodnie z przepisami

Niezmiernie ważne jest, aby pielęgniarki, korzystające z przysługujących im od stycznia 2016 roku uprawnień do wystawiania recept, w sposób szczegółowy zapoznały [...]

Bez dokumentacji medycznej ani rusz

Na jednej recepcie pielęgniarka będzie mogła wypisać do pięciu leków refundowanych. Co do zasady będzie mogła jednorazowo wystawić do czterech recept [...]

Podsumowanie

Z nowymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie upoważnienia pielęgniarek do wystawiania recept i z nowymi uprawnieniami niewątpliwie będą związane dodatkowe obowiązki. Od [...]
Do góry