Okiem praktyka

Jak funkcjonuje przepis o wystawianiu recept przez pielęgniarki

Dr n. med. Ewa Hryniewiecka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Dr n. med. Ewa Hryniewiecka, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa, e-mail: ewa.hryniewiecka@wum.edu.pl

Na podstawie artykułów 15a i 15b ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1640),[1] rozporządzenia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1971),[2] oraz rozporządzenia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1739),[3] pielęgniarki i położne uzyskały uprawnienia do ordynacji oraz wystawiania recept i zleceń na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz zleceń na badania diagnostyczne.

Teoria i praktyka

Rozporządzenia Ministra Zdrowia regulujące zakres i tryb ordynacji i wystawiania recept przez pielęgniarki (położne) ogłoszone zostały w październiku 2015 roku, od tego czasu minął rok. Czas obowiązywania tych przepisów jest krótszy, ponieważ liczony jest od 1 stycznia 2016 roku. Wydaje się, że jest to jednak dość długi okres i że wiele powinno być już wiadomo na temat funkcjonowania nowych przepisów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Jako pewne ułatwienie w gąszczu przepisów i wymogów formalnych należy odnotować zniesienie konieczności zawierania przez pielęgniarki (położne) umów z NFZ upoważniających do wystawiania recept na produkty refundowane. Podstawą tej zmiany jest ustawa z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991),[4] stanowiąca, że każda pielęgniarka (położna) posiadająca prawo wykonywania zawodu jest uprawniona do pobrania unikatowych numerów recept i wystawiania recept na produkty refundowane, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje.

Pierwsze kursy ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych zrealizowano w grudniu 2015 roku. Według danych na koniec sierpnia 2016 roku od tego czasu kursy w całej Polsce ukończyło ok. 1500 pielęgniarek i położnych. Liczbę wystawionych recept przez pielęgniarki szacuje się na ok. 2800, z czego ponad 2500 wystawiły pielęgniarki działające na terenie Podlaskiego Oddziału NFZ. W przypadku położnych łączna liczba wystawionych recept nie przekroczyła 90 na terenie całej Polski.

Wnioski o przyznanie unikatowych numerów recept samodzielnie bądź za pośrednictwem zatrudniającego świadczeniodawcy złożyło natomiast 125 pielęgniarek i 24 położne. Nie są dostępne dane dotyczące substancji leczniczych czy wyrobów medycznych, jaki...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Teoria i praktyka

Rozporządzenia Ministra Zdrowia regulujące zakres i tryb ordynacji i wystawiania recept przez pielęgniarki (położne) ogłoszone zostały w październiku 2015 roku, od [...]

Czy uprawnienia pozwalają na rozpoznanie?

Zakres uprawnień udzielonych na podstawie omawianych przepisów sugeruje, że korzystać z nich będą przede wszystkim pielęgniarki (położne) realizujące świadczenia zdrowotne w [...]

Unikatowy numer

Podobnie jak w przypadku recept lekarskich również każda recepta dla pielęgniarek (położnych) posiada unikatowy kod składający się z 22 cyfr. Recepty [...]

Wybór substancji w gestii lekarza

Jak wspomniano, wykaz substancji leczniczych do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki (położne) nie zawiera żadnych substancji stosowanych w leczeniu cukrzycy. Oznacza to, [...]

Odpowiedzialność pielęgniarki

Wystawienie recepty w ramach kontynuacji leczenia nie wymaga ani osobistego przeprowadzenia badania pacjenta, ani bezpośredniego kontaktu z nim. Wystawiona recepta może [...]

Podsumowanie

Nadanie pielęgniarkom (położnym) uprawnień do ordynacji leków oraz wystawiania recept i skierowań na badania diagnostyczne stanowi znaczącą zmianę w funkcjonowaniu systemu [...]
Do góry