Cukrzyca w mukowiscydozie

dr n. med. Justyna Milczewska1,2

1Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Szefem Kliniki jest prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

2Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Szefem Oddziału jest prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Adres do korespondencji:

dr n. med. Justyna Milczewska

Kliniczny Oddział Chorób Płuc,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

e-mail: justyna.milczewska@szpitaldziekanow.pl

  • Cukrzyca związana z mukowiscydozą jako najczęstsze powikłanie mukowiscydozy: występowanie i patogeneza
  • Omówienie zaburzeń tolerancji glukozy u chorych na mukowiscydozę: od całkowicie bezobjawowego niedoboru insuliny do pełnoobjawowej cukrzycy
  • Rola badań skriningowych w rozpoznawaniu cukrzycy związanej z mukowiscydozą oraz innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej
  • Postępowanie w cukrzycy związanej z mukowiscydozą: insulinoterapia, leczenie żywieniowe oraz przełomowe leczenie przyczynowe

Wprowadzenie: mukowiscydoza

Mukowiscydoza (CF – cystic fibrosis) to przewlekła, uwarunkowana genetycznie choroba o postępującym przebiegu. Jest to najczęstsza u rasy kaukaskiej choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie. Za wystąpienie objawów klinicznych odpowiadają mutacje w obu allelach genu CFTR, zlokalizowanego na długim ramieniu chromosomu 7. Obecnie znanych jest ponad 2000 mutacji genu CFTR. Najczęstszą z nich jest F508del, która występuje w ponad 60% zmutowanych alleli1. Produktem genu jest białko CFTR – kanał chlorkowy, którego aktywność jest kluczowa dla zachowania równowagi pomiędzy wchłanianiem a wydzielaniem elektrolitów oraz wody przez nabłonki przewodów wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Defekt genu CFTR wpływa na zaburzenie produkcji, funkcji lub transportu białka CFTR.

Ze względu na różne konsekwencje wynikające ze zmian w genie CFTR wyróżnia się 6 klas mutacji. Wystąpienie u osoby chorej 2 mutacji z klasy I-III prowadzi do całkowitej utraty funkcji kanału chlorkowego i zazwyczaj do niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Natomiast mutacje z grup IV-VI w większości przypadków wiążą się z zachowaną funkcją trzustki. Występująca najczęściej mutacja F508del należy do klasy II. Dysfunkcja białka CFTR skutkuje zaburzeniami transportu jonowego na szczytowej powierzchni nabłonka wydzielniczego. Kumulacja gęstej i lepkiej wydzieliny prowadzi do upośledzenia drożności, przewlekłego stanu zapalnego i destrukcji przewodów wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych2.

Częstość występowania choroby różni się w poszczególnych populacjach. Uważa się, że w populacji kaukaskiej jest wyższa niż wśród innych ras. Według badań Bożkowej i wsp.3 występowanie mukowiscydozy w Polsce w roku 1971 oceniono na 1:2500. Dane pochodzące z rejestrów i badań przesiewowych noworodków wskazują, że częstość występowania choroby jest niższa, niż szacowano uprzednio. Dane uzyskane z analiz przeprowadzonych w ostatniej dekadzie pozwalają oceniać, że częstość występowania CF w naszym kraju to 1:4394-1:50004.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cukrzyca związana z mukowiscydozą

Do góry