Czynniki ryzyka

Otyłość jako główny modyfikowalny czynnik wywołujący cukrzycę typu 2

lek. Joanna Tatko1
dr hab. Roman Lusawa2

1Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

2Europejska Uczelnia w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Joanna Tatko

Klinika Endokrynologii i Diabetologii IPCZD

al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

e-mail: j.lusawa@ipczd.pl

  • Ujawniająca się stosunkowo wcześnie otyłość jako podstawowa przyczyna cukrzycy – sygnał alarmowy i przedmiot szczególnej troski
  • Czynniki warunkujące rozwój otyłości w podziale na grupy o różnym stopniu modyfikowalności
  • Specyfika lokalna problemu otyłości dzieci na obszarze działania wybranego szpitala – przedstawienie wyników analizy

Wprowadzenie

Cukrzyca jest powszechnie występującą, przewlekłą chorobą metaboliczną, spowodowaną niedostateczną produkcją insuliny, spadkiem wrażliwości tkanek obwodowych na ten hormon lub obydwoma tymi czynnikami łącznie1. Pierwszy znany opis choroby został sporządzony w starożytnym Egipcie 5000 lat temu, a nazwę przypisuje się żyjącemu w I w. n.e. Arteziuszowi z Kapadocji2. Wyniki prac Paula Langerhansa (1869 r.), Josepha von Meringa i Oskara Minkowskiego (1889 r.), a w końcu odkrycie insuliny przez Fredericka Bantinga i Charlesa Besta w 1922 r. umożliwiły opracowanie sposobów leczenia cukrzycy.

Przyjmując jako kryterium dostępność w organizmie endogennej insuliny, dokonano podziału choroby na cukrzycę typu 1 i 2. Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) jest chorobą autoimmunologiczną spowodowaną zniszczeniem komórek β trzustki. Skutkuje to brakiem insuliny w organizmie i koniecznością jej regularnego podawania. Cukrzyca typu 2 (insulinoniezależna), najczęściej występujący na świecie typ cukrzycy, wynika z insulinooporności, czyli zmniejszenia wrażliwości tkanek docelowych na insulinę, jak również z często późniejszych zaburzeń jej wydzielania. Jest chorobą złożoną, w której patogenezie istotną rolę odgrywa zarówno podłoże genetyczne, jak i epigenetyczne (choroby epigenetyczne spowodowane są przez czynnik biologiczny, który jest w stanie zmienić działanie genu bez zmiany jego sekwencji nukleotydowej)3,4. W kolejnych latach pojawiły się doniesienia dotyczące diagnostyki i leczenia innych postaci cukrzycy, w tym cukrzycy ciążowej, która w Polsce dotyka średnio 3,4% kobiet spodziewających się dziecka5.

Głównym modyfikowalnym czynnikiem wywołującym cukrzycę typu 2 jest otyłość, zwłaszcza otyłość brzuszna. W Europie występuje ona co najmniej od 40 000 lat. Świadczą o tym specyficzne cechy figurek przedstawiających kobiety, wykonanych przez artystów żyjących w okresie górnego paleolitu. Prezentowały one kanon ówczesnego piękna, dlatego nazwano je paleolitycznymi Wenus. W okresie stałych niedoborów żywności nieograniczony dostęp do jedzenia miały elity6, które tak wtedy, jak i współcześnie wpływają na kształtowanie norm estetycznych. Etnografowie twierdzą, że w 81% kultur tradycyjnych pulchne kobiety uważano za piękne. U mężczyzn tusza była preferowana rzadziej, mimo że świadczyła o uprzywilejowanej pozycji społecznej6. Jest to, jak się wydaje, konsekwencja dość oczywistego faktu, że w przeszłości rola społeczna mężczyzn sprowadzała się do walki o byt. Walka wymaga sprawności fizycznej, którą otyłość upośledza.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cukrzyca typu 2

Szacuje się, że na całym świecie na cukrzycę choruje ponad 422 mln osób, z czego do 30% to osoby nieświadome tego [...]

Mechanizm powstawania cukrzycy typu 2

Mechanizm powstawania insulinooporności szczegółowo przedstawili Langwiński i wsp.2 W dużym uproszczeniu jest on następujący: reakcja komórki na insulinę zaczyna się od [...]

Otyłość – przyczyna cukrzycy typu 2

Otyłość, będąca podstawową przyczyną cukrzycy typu 2, prowadzi do większej zapadalności na wiele poważnych chorób przewlekłych oraz do skrócenia spodziewanej długości [...]

Skutki otyłości dziecięcej

Przegląd literatury światowej10 wskazuje na to, że dzieciństwo i okres dojrzewania, a nawet okres prenatalny mają decydujące znaczenie dla rozwoju otyłości [...]

Uwarunkowania otyłości dzieci

Czynniki odgrywające decydującą rolę w rozwoju otyłości, wg piśmiennictwa krajowego, zestawiono w tabeli 27,11-13,16. Otyłość wynika z licznych odziaływań między genami [...]

Specyfika lokalna problemu otyłości dzieci na obszarze działania wybranego szpitala

Obserwacje poczynione w jednym z mazowieckich szpitali wojewódzkich wskazują na taką możliwość. Placówka, w której zebrano dane, obsługuje ludność miasta mającego [...]

Spostrzeżenia i uwagi

Analiza zebranego materiału, choć bardzo uproszczona, pozwala sformułować kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, wśród dzieci hospitalizowanych w prezentowanej placówce odsetek dzieci otyłych [...]
Do góry