Kardiodiabetologia

Kardiologiczne aspekty stosowania agonistów receptora GLP-1

lek. Jan W. Pęksa
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego,

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek. Jan W. Pęksa

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej

oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: janwpeksa@gmail.com

  • Agoniści receptora GLP-1 – leki zwiększające wydzielanie insuliny po przyjętym posiłku, normalizujące glikemię i skutecznie obniżające stężenie hemoglobiny glikowanej
  • Miejsce agonistów receptora GLP-1 w aktualnych wytycznych PTD oraz wytycznych ESC i EASD
  • Leki z grupy agonistów receptora GLP-1 stosowane w Polsce: eksenatyd, liraglutyd, dulaglutyd, semaglutyd i liksysenatyd

Wprowadzenie

Według danych gromadzonych przez World Health Organization (WHO) liczba osób chorych na cukrzycę na całym świecie wzrosła ze 108 mln w 1980 r. do 422 mln w 2014 r. (8,5% osób dorosłych chorowało w tym roku na cukrzycę). W tym czasie naturalnie zwiększyła się całkowita liczba ludności na świecie, co nie zmienia faktu, że częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej wzrosła w znacznie większym stopniu. Eksperci WHO podkreślają, że działo się to szybciej w krajach o niskim i średnim dochodzie per capita niż w krajach bogatszych, z lepiej rozwiniętymi systemami opieki zdrowotnej i większą dostępnością nowoczesnego leczenia1,2.

W wielu badaniach wykazano, że cukrzyca przyczynia się istotnie do wzrostu śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (w tym z powodu zawału mięśnia sercowego, udaru i chorób naczyń obwodowych na podłożu miażdżycy), ale też do występowania ślepoty i niewydolności nerek2-4. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) choroby układu krążenia, w przypadku których jednym z czynników sprawczych jest cukrzyca, stanowią wciąż pierwszą przyczynę śmiertelności w państwach Unii Europejskiej (EU-27)5,6. Konieczne jest więc efektywne leczenie cukrzycy, mające na celu normalizację glikemii, ale też zapobieganie powikłaniom zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Odpowiednie, wcześnie podjęte działania pozwalają kontrolować czynniki wpływające na ryzyko sercowo-naczyniowe pacjentów z cukrzycą7-10.

Cukrzycę można skutecznie leczyć, a także unikać jej niekorzystnych następstw dzięki działaniom niefarmakologicznym: odpowiedniej diecie i regularnej aktywności fizycznej, jak również dzięki właściwej farmakoterapii. Ważne jest oczywiście, aby wcześnie wychwytywać pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej poprzez badania przesiewowe7-10.

W pracy omówiono kardiologiczne aspekty terapii lekami inkretynowymi: agonistami receptora glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1 – glucagon-like peptide 1). Są to leki nowoczesne i bezpieczne. Istotnie poprawiają kontrolę glikemii, jeśli wziąć ...

Do przygotowania publikacji wykorzystano m.in. aktualne wytyczne European Society of Cardiology (ESC) dotyczące postępowania w cukrzycy i stanie przedcukrzycowym współistniejących z chorobami sercowo-naczyniowymi, opracowane wspólnie z European As...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mechanizm działania agonistów receptora GLP-1

Wykazano, że doustne obciążenie glukozą powoduje większy wzrost wydzielania insuliny niż podanie dożylne takiej samej dawki tego węglowodanu. Jest to efekt [...]

Badania kliniczne potwierdzające skuteczność agonistów receptora GLP-1

Skuteczność agonistów receptora GLP-1 w obniżaniu glikemii i redukcji masy ciała pacjentów z cukrzycą została wykazana w wielu badaniach klinicznych. W [...]

Agoniści receptora GLP-1 w aktualnych wytycznych PTD

W wytycznych PTD z 2021 r. w kilku miejscach znalazły się zalecenia dotyczące stosowania agonistów GLP-1 u pacjentów z cukrzycą typu [...]

Agoniści receptora GLP-1 w aktualnych wytycznych ESC i EASD

W wytycznych ESC i EASD dotyczących postępowania w cukrzycy i stanie przedcukrzycowym, opublikowanych wcześniej niż najnowsze zalecenia PTD, można znaleźć informacje [...]

Leki z grupy agonistów receptora GLP-1 stosowane w Polsce

Aktualnie w Polsce jest dostępnych kilka leków z grupy agonistów receptora GLP-1, zarejestrowanych przede wszystkim w terapii cukrzycy typu 2 w [...]

Podsumowanie

Wejście na rynek farmaceutyczny leków inkretynowych, działających na oś jelitowo-trzustkową, w tym agonistów receptora GLP-1, było bardzo dużym postępem w leczeniu [...]

Do góry