Nefrodiabetologia

Leczenie cukrzycy u pacjentów z niewydolnością nerek

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: irmina.korzeniewska-dyl@umed.lodz.pl

 • Czynniki warunkujące wybór terapii cukrzycy w niewydolności nerek i jej 2 najważniejsze cele: redukcja ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz spowolnienie progresji przewlekłej choroby nerek
 • Postępowanie niefarmakologiczne u chorego z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek
 • Leczenie farmakologiczne: metformina i inhibitory transportera sodowo-glukozowego typu 2 jako leki pierwszego rzutu, agoniści receptora dla glukagonopodobnego peptydu typu 1 i pozostałe leki hipoglikemizujące


Badania prowadzone w ostatnich latach przyniosły wiele nowych możliwości w leczeniu cukrzycy typu 2 u chorych z niewydolnością nerek. Grupa chorych w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby nerek (PChN), początkowo eliminowana z badań klinicznych, od kilku lat stała się grupą intensywnie badaną pod kątem korzyści i bezpieczeństwa stosowania nowych leków hipoglikemizujących. Wybór odpowiedniej terapii cukrzycy w niewydolności nerek uwarunkowany jest szeregiem czynników, do których należą:

 • obecność innych chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym
 • rozpoznanie niewydolności serca
 • wielkość białkomoczu
 • wielkość filtracji kłębuszkowej
 • ryzyko wystąpienia hipoglikemii oraz nieświadomość hipoglikemii
 • oczekiwana długość życia.

Chorzy na cukrzycę i niewydolność nerek obarczeni są szczególnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ryzyko to rośnie wraz z progresją PChN i nasileniem białkomoczu. Najwyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym cechują się pacjenci z szacunkowym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR – estimated glomerular filtration rate) <30 ml/min/1,73 m2, a także ci z eGFR <45 ml/min/1,73 m2, jeżeli białkomocz wyrażony jako stosunek stężenia albuminy do kreatyniny (ACR – albumin-creatinine ratio) wynosi 30-300 mg/g, jak również chorzy z eGFR już <60 ml/min/1,73 m2, gdy występuje jawny białkomocz (ACR >300 mg/g).

Leczeniu chorych z cukrzycą i PChN powinna przyświecać strategia redukcji ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, a także spowolnienie progresji PChN. Kolejne ważne cele to zapewnienie choremu bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka hipoglikemii, która sama w sobie także zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe.

Cel leczenia określony wartością hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jest dość rozpięty – zależnie od obecności wymienionych wyżej czynników. Osiągnięcie HbA1c bliskiej 6,5% zaleca się u chorych:

 • we wczesnych stadiach PChN
 • bez powikłań makroangiopatycznych
 • bez licznych chorób współistniejących
 • z wysoką oczekiwaną długością życia
 • z niską skłonnością do hipoglikemii
 • z zachowaną świadomością hipoglikemii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie niefarmakologiczne cukrzycy w niewydolności nerek

U każdego chorego z cukrzycą i PChN zaleca się następujące postępowanie niefarmakologiczne:

Leczenie farmakologiczne cukrzycy u chorych z PChN

Zgodnie z zaleceniami Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) z 2020 r. dotyczącymi leczenia cukrzycy u chorych z PChN w leczeniu [...]

Podsumowanie

W stanowiskach towarzystw naukowych podkreśla się, że leczenie farmakologiczne cukrzycy ma na celu nie tylko redukcję hiperglikemii. Wskazuje się na potrzebę [...]
Do góry