Wytyczne

Najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2022 okiem praktyka

dr hab. n. med. Marta Wróbel
dr n. med. Dominika Rokicka
dr n. med. Dorota Stołtny
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskie Centrum Chorób Serca, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii

i Schorzeń Kardiometabolicznych

Śląskie Centrum Chorób Serca, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze

e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

  • Rola oznaczenia HbA1c jako narzędzia służącego do rozpoznawania cukrzycy
  • Zmiany w zaleceniach PTD dotyczące pacjentek w ciąży
  • Leczenie cukrzycy typu 2 z uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego

Wprowadzenie

Od wielu lat obserwujemy postęp w dziedzinie diabetologii, a wyniki kolejnych badań klinicznych i epidemiologicznych wymuszają zmiany w prowadzeniu chorych na cukrzycę. Z tego powodu Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) każdego roku publikuje nowe wytyczne dotyczące postępowania w tej grupie chorych. Ma to ułatwić dostęp do aktualnej wiedzy nie tylko diabetologom, ale również lekarzom innych specjalności. W artykule omówiono zmiany w najnowszych zaleceniach1 z praktycznego punktu widzenia.

Rozpoznawanie cukrzycy

Od 2021 r. cukrzycę można rozpoznać, jeśli spełnione jest 1 z poniższych 4 kryteriów:

  • stężenie glukozy na czczo w osoczu krwi żylnej ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l) stwierdzone 2-krotnie lub
  • stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej w 2 godz. doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT – oral glucose tolerance test) ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), lub
  • przygodna glikemia (niekoniecznie na czczo) w osoczu krwi żylnej ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) stwierdzona 1-krotnie przy współistnieniu takich objawów hiperglikemii, jak: nasilona diureza (wielomocz), wzmożone pragnienie, utrata masy ciała (niecelowa); oraz mniej typowych objawów, jak: osłabienie i wzmożona senność, zmiany ropne na skórze lub stan zapalny narządów moczowo-płciowych
  • wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) ≥6,5% (≥47 mmol/mol).

Jeśli występują objawy hiperglikemii, najprościej jest oznaczyć przygodne stężenie glukozy z krwi żylnej. W przypadku braku objawów zaleca się 2-krotnie oznaczyć glikemię na czczo lub HbA1c. Jeśli żadne z tych badań nie pozwala na wykluczenie cukrzycy, konieczne jest wykonanie OGTT, którego wynik w 120 min wykrywa więcej przypadków cukrzycy niż oznaczenie glukozy na czczo czy HbA1c.

Wprowadzenie wartości HbA1c jako narzędzia służącego rozpoznawaniu cukrzycy, a nie, jak do niedawna, jedynie do oceny wyrównania metabolicznego, nastąpiło już w 2021 r. Było to możliwe dzięki standaryzacji oznaczeń tego parametru w Polsce. Należy mieć świadomość, że wiarygodne są jedynie oznaczenia HbA1c wykonywane w laboratorium za pomocą metod certyfikowanych przez National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Cukrzycy nie można rozpoznawać na podstawie oznaczenia HbA1c za pomocą analizatorów używanych w trybie POCT (point of care testing), w których wynik uzyskuje się po kilku minutach od nakłucia opuszki palca. Oznaczenia HbA1c nie powinno się wykonywać w przypadku:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja cukrzycy typu 1

Zgodnie z konsensusem American Diabetes Association/European Association for the Study of Diabetes (ADA/EASD) nie wyróżnia się obecnie cukrzycy typu 1 i [...]

Stan przedcukrzycowy

Nie jest zaburzeniem obojętnym dla zdrowia. Są dane, z których wynika, że pacjenci z nieprawidłową tolerancją glukozy lub nieprawidłową glikemią na [...]

Cele leczenia cukrzycy

Cele leczenia cukrzycy w odniesieniu do wartości HbA1c pozostają od lat bez zmian. Kryterium ogólne to HbA1c <7%. Dążymy do niższych [...]

Ciąża

Zgodnie z obiegową opinią cukrzyca stanowi przeciwwskazanie do antykoncepcji, jakkolwiek od kilku lat w zaleceniach PTD, w rozdziale poświęconym ciąży, widnieje [...]

Leczenie cukrzycy typu 2 z uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego

Niezmiennie od lat metformina stanowi lek pierwszego rzutu w terapii cukrzycy typu 2, jeśli tylko jest dobrze tolerowana i nie występują [...]

Zespół wieńcowy

W zeszłorocznych zaleceniach uaktualniono nazewnictwo dotyczące choroby wieńcowej, co pozostaje w zgodzie z terminologią po raz pierwszy wdrożoną przez European Cardiac [...]

Podsumowanie

Tegoroczne zalecenia PTD stanowią źródło aktualnej wiedzy dotyczącej postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych na cukrzycę. Wartość HbA1c służy nie tylko [...]
Do góry