Opis zabiegu operacyjnego: cięcie cesarskie

dr n. med. Agnieszka Konieczna, specjalista ginekologii i położnictwa, www.medfemina.pl
dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarza.pl

Zgodnie z definicją cięcie cesarskie jest operacją położniczą, której celem jest ukończenie ciąży w sytuacji, gdy dalsze oczekiwanie na poród prowadzi do zagrożenia zdrowia lub życia matki lub płodu. Zwiększająca się liczba przypadków operacyjnego zakończenia ciąży wynika z wielu czynników, między innymi z ciągłego poszerzania się wskazań do cięcia cesarskiego.

Lekarz wykonujący cięcie cesarskie zobowiązany jest do sporządzenia protokołu operacyjnego. Opis zabiegu powinien być zawarty w księdze bloku operacyjnego. Wymogi formalne dotyczące informacji umieszczonych w księdze bloku operacyjnego zawarto w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.1 Zgodnie z § 33 rozporządzenia w księdze bloku operacyjnego należy odnotować:

 1. Oznaczenie podmiotu leczniczego
 2. Numer kolejny pacjentki w księdze
 3. Imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjentki (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 4. Kod resortowy komórki organizacyjnej, w której pacjentka przebywała
 5. Rozpoznanie przedoperacyjne
 6. Oznaczenie lekarza kierującego na zabieg albo operację, a w przypadku gdy kierującym jest inny podmiot – także oznaczenie tego podmiotu leczniczego
 7. Oznaczenie lekarza kwalifikującego pacjentkę do zabiegu albo operacji
 8. Datę rozpoczęcia oraz zakończenia zabiegu albo operacji, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym
 9. Adnotacje o rodzaju i przebiegu zabiegu albo operacji
 10. Szczegółowy opis zabiegu albo operacji wraz z rozpoznaniem pooperacyjnym
 11. Zlecone badania diagnostyczne
 12. Rodzaj znieczulenia zastosowanego u pacjentki i jego szczegółowy opis oraz oznaczenie lekarza anestezjologa
 13. Oznaczenie osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego, zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego, z wyszczególnieniem osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu.

Z formalnoprawnego punktu widzenia każda z tych informacji jest tak samo ważna, w praktyce jednak niektóre z nich nabierają szczególnego znaczenia w związku z rosnącą liczbą spraw sądowych przeciwko lekarzom ginekologom. Dlatego można stwierdzić, ...

Do góry