Podstępna przyczyna wstrząsu krwotocznego

Takeko Takeshige, DO1
Shadi Rezai, MD2
Richard Giovane, BS3
Cassandra E. Henderson, MD, CDE4

1Attending physician, Department of Obstetrics and Gynecology, Lincoln Medical and Mental Health Center, Bronx, Nowy Jork

2Resident physician, Department of Obstetrics and Gynecology, Lincoln Medical and Mental Health Center, Bronx, Nowy Jork

3Medical student, Grenada, West Indies

4Attending physician, Department of Obstetrics and Gynecology, Lincoln Medical and Mental Health Center, Bronx, Nowy Jork

Opis przypadku

Trzydziestopięcioletnia Hiszpanka, nieródka, została skierowana do naszej przychodni ginekologicznej z powodu narastających objawów mięśniakowatości macicy. Pacjentka zgłaszała narastający ucisk w jamie brzusznej, ból w dolnych i górnych kwadrantach, dyspepsję z okresowymi wymiotami, częste oddawanie moczu oraz nudności od kilku miesięcy. Wywiad ginekologiczny dotyczył tylko macicy mięśniakowatej rozpoznanej kilka lat wcześniej, dotąd nieleczonej. Pacjentka nie cierpiała z powodu istotnych chorób współistniejących ani nie była wcześniej operowana. Stwierdzono mięśniakowatość macicy w wywiadzie rodzinnym: zarówno u siostry, jak i matki pacjentki wykonano histerektomię z powodu mięśniaków.

Przebieg kliniczny

Parametry życiowe pacjentki były stabilne, a w badaniu przedmiotowym brzuch był miękki, niebolesny, z powiększoną macicą sięgającą do wyrostka mieczykowatego. Ultrasonografia miednicy miała ograniczoną wartość z powodu dużej masy w miednicy sięgającej do jamy brzusznej, o wymiarach 13 × 10 × 11 cm, najprawdopodobniej odpowiadającej mięśniakom. W tomografii komputerowej stwierdzono wieloguzkową masę wychodzącą z macicy, o wymiarach 25 × 16 × 17 cm, o wyglądzie mięśniaków.

U pacjentki zaplanowano brzuszną resekcję mięśniaków z możliwością histerektomii, ponieważ wyraziła ona pragnienie zachowania płodności. Przed operacją nie podawano leuprolidu z powodu dużych rozmiarów macicy i potencjalnych działań niepożądanych w postaci objawów menopauzy.

W celu zachowania integralności endometrium nastrzyknięto je błękitem metylenowym za pomocą manipulatora macicznego ZUMI, co umożliwiło identyfikację endometrium podczas resekcji. Śródoperacyjnie stwierdzono nieregularną macicę o wymiarach 28 × 30 cm oraz obustronnie powiększone jajniki z dużymi żylakami. Macicę wydobyto z trudem z powodu jej znacznych rozmiarów. W celu zmniejszenia krwawienia do macicy podano wazopresynę. Usunięto łącznie 17 śródściennych mięśniaków różnej wielkości: 15 × 12 cm, 13 × 10 cm, 15 × 10 cm, 10 × 6 cm, 6 × 6 cm oraz kilka zmian 2 × 2 cm. Hemostazę macicy uzyskano po zamknięciu trzech warstw i zastosowaniu matrycy hemostatycznej Surgiflow, krwawienie z jamy brzusznej nadal się jednak utrzymywało.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie różnicowe

Mięśniak gładkokomórkowy, mięsakomięśniak gładkokomórkowy, naczyniakotłuszczak, guz olbrzymiokomórkowy, adenomioza, mięsakorak macicy.

Dalszy przebieg kliniczny

W ciągu 24 godzin od operacji pacjentka otrzymała 18 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, 6 jednostek świeżo mrożonego osocza, 2 jednostki koncentratu [...]

Omówienie

Mięśniaki są najczęstszymi guzami miednicy u kobiet, występującymi u około 25% kobiet w wieku rozrodczym.1-3 Mimo że mięśniaki są typowo bezobjawowe,4 [...]
Do góry