Temat numeru

Rak piersi – ocena ryzyka i przesiewowe wykrywanie u kobiet z grupy średniego ryzyka

Ilana Cass, MD

Associate clinical professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Kalifornia

Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Gynecology. ACOG Practice Bulletin No. 179: Breast cancer risk assessment and screening in average-risk women. Obstet Gynecol 2017;130:e1-16.

Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet w Stanach Zjednoczonych oraz drugą co do częstości przyczyną zgonu w tej populacji Amerykanek. 1 Systematyczne wykonywanie przesiewowych badań mammograficznych (od 40 r.ż.) sprzyja zmniejszaniu umieralności z powodu raka piersi wśród pacjentek z grupy średniego ryzyka. 2 Badania przesiewowe mogą jednak narażać kobiety na szkody z powodu fałszywie dodatnich wyników przesiewowej mammografii oraz nadmiernej diagnostyki niegroźnych zmian. Z powodu różnic w ocenie stosunku korzyści do szkód wykonywania badań przesiewowych w głównych wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia raka piersi pojawiły się rozbieżności w kwestii wieku, w którym należy rozpoczynać i kończyć badania przesiewowe, a także częstotliwości wykonywania mammografii u kobiet z grupy średniego ryzyka. 2-4

Określenie ryzyka zachorowania na raka piersi ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji kobiet wymagających intensywnego nadzoru medycznego. Wciąż jednak brakuje wystandaryzowanego schematu oceny ryzyka występowania tego nowotworu w warunkach ambulatoryjnych. To znacznie utrudnia wyodrębnienie pacjentek obciążonych dużym ryzykiem. W konsekwencji zalecenia dotyczące badań przesiewowych w grupie średniego ryzyka mogą być błędnie odnoszone do kobiet należących do grupy dużego ryzyka. Ocena prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi i prawidłowe określenie przynależności kobiet do grupy ryzyka pozwalają również na skierowanie pacjentek do właściwych specjalistów, kompetentnych w zakresie poradnictwa dotyczącego genetyki nowotworów, badań w kierunku mutacji w komórkach linii zarodkowej związanych z rakiem piersi (np. genu BRCA), poradnictwa dotyczącego możliwości zmniejszenia ryzyka, a także badań kaskadowych w celu identyfikacji członków rodziny, którzy również mogą być obciążeni zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu.

Celem niniejszego dokumentu jest omówienie sposobów oceny ryzyka zachorowania na raka piersi, dokonanie przeglądu wytycznych dotyczących wykonywania badań przesiewowych u kobiet z grupy średniego ryzyka, a także przedstawienie niektórych kontrowersji związanych z przesiewowym wykrywaniem tego nowotworu. Przedstawiono w nim zalecenia mające na celu ułatwienie kobietom podjęcia, po uwzględnieniu bilansu korzyści i strat w związku z wykonywaniem badań przesiewowych w różnym wieku i w różnych odstępach czasu, indywidualnych decyzji co do wyboru odpowiedniej dla nich strategii postępowania. Rekomendacje dotyczące postępowania u kobiet z grupy zwiększonego ryzyka oraz omówienie nowych metod diagnostycznych, takich jak tomosynteza, wykraczają poza zakres niniejszego opracowania i są tematem innych publikacji American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). 5-7

Wykorzystane za zgodą © American College of Obstetricians and Gynecologists.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

W 2009 roku U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) uaktualniła opublikowane w 2002 roku zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka [...]

Świadomość chorób piersi wśród kobiet i kliniczne badanie piersi

W uaktualnionych wytycznych ACOG nie zaleca się samodzielnego badania piersi przez kobiety z grupy średniego ryzyka ze względu na niedostateczny bilans [...]

Wiek zaprzestania badań przesiewowych w kierunku raka piersi

W niektórych wytycznych opowiedziano się za wykonywaniem badań przesiewowych do 75 r.ż. Przydatność tych badań u starszych kobiet nie jest do [...]

Trendy w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka piersi

Niedawne zmiany w wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka piersi miały minimalny wpływ na częstotliwość wykonywania tych badań lub ich [...]

Do góry