ArtykuŁy

Sepsa i wstrząs septyczny w ciąży

Stephanie Martin, DO1
Suzanne McMurtry Baird, DNP, RN2

1Clinical Concepts in Obstetrics, LLC, Scottsdale, Arizona

2Clinical Concepts in Obstetrics, LLC, Brentwood, Tennessee

Wczesne rozpoznanie sepsy ma zasadnicze znaczenie dla identyfikacji źródła zakażenia, utrzymania perfuzji oraz rozpoczęcia odpowiedniej antybiotykoterapii.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Skale umożliwiające identyfikację zakażonych pacjentek z grupy ryzyka sepsy (chorobowości i umieralności), a także przewidywanie prawdopodobieństwa przyjęcia na oddział intensywnej terapii są powszechnie stosowane w szpitalnych izbach przyjęć, a także na oddziałach ratunkowych, zachowawczych i chirurgicznych oraz na oddziałach intensywnej terapii.
  • Wszystkie skale używane do oceny sepsy uwzględniają różne parametry życiowe, objawy kliniczne oraz parametry laboratoryjne w celu przewidywania chorobowości i umieralności oraz identyfikacji pacjentek wymagających interwencji.

Wprowadzenie

Rozpoznanie i leczenie sepsy (posocznicy) i wstrząsu septycznego u kobiet w ciąży, mimo pewnych postępów, które poczyniono w populacji nieciężarnych, pozostaje wyzwaniem klinicznym. Szacuje się, że odsetek umieralności matczynej związanej z zakażeniami w Stanach Zjednoczonych wynosi 12,7%, z czego 6% stanowią przypadki sepsy. Najnowsze dane wskazują, że zakażenia są obecnie trzecią pod względem częstości występowania przyczyną śmierci matek. W przeciwieństwie do zgonów z powodu powikłań nadciśnienia tętniczego i krwawień obserwuje się zwiększenie liczby zgonów związanych z zakażeniami.1 W niniejszym artykule omówiono kryteria rozpoznania sepsy oraz podstawowe zasady leczenia tego stanu u ciężarnych.

Wytyczne Surviving Sepsis Campaign

Surviving Sepsis Campaign (SSC) jest wspólnym przedsięwzięciem Society of Critical Care Medicine i European Society of Intensive Care Medicine, którego celem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć naukowych do stworzenia praktycznych narzędzi klinicznych, które umożliwią poprawę wyników leczenia sepsy. W wytycznych opublikowanych w 2016 roku uproszczono definicję tych stanów, dzieląc je na sepsę i wstrząs septyczny.2 Należy zauważyć, że problemy położnicze nie były rozpatrywane, kiedy formułowano te rekomendacje, a większość danych naukowych pochodzi z badań, z których wykluczano kobiety w ciąży. Dokonując adaptacji wytycznych SSC, trzeba zatem uwzględnić zmiany fizjologiczne i hemodynamiczne zachodzące u kobiet w ciąży.

Rozwój sepsy rozpoczyna się od zakażenia i może prowadzić do wstrząsu i niewydolności wielonarządowej, jeżeli proces ten nie zostanie przerwany. Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS – systemic inflammatory response syndrome) obejmuje zmi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Skale oceny sepsy

Wszystkie skale rozpoznawania sepsy opierają się na ocenie różnych parametrów życiowych, objawów klinicznych oraz parametrów laboratoryjnych w celu przewidywania chorobowości i [...]

Przyczyny sepsy w położnictwie

Zapobieganie sepsie opiera się na profilaktycznym podawaniu antybiotyków w sytuacjach, w których jest to wskazane (tj. przed operacją), szybkim rozpoznawaniu infekcji [...]

Postępowanie

oznaczenie stężenia mleczanów uzyskanie posiewów krwi przed podaniem antybiotyków podanie antybiotyków o szerokim spektrum działania podanie 30 ml/kg m.c. krystaloidów w [...]

Ocena płodu i rozwiązanie ciąży

U kobiety z sepsą i żywym płodem zalecane jest częste – jeżeli nie ciągłe – monitorowanie płodu. Podobnie jak w przypadku [...]

Wnioski

Częstość występowania sepsy u pacjentek położniczych w Stanach Zjednoczonych się zwiększa. Stan ten jest jedną z głównych przyczyn umieralności matek. Wczesne [...]

Do góry