Przypadek kliniczny

Rola diagnostyki prenatalnej i torakoskopii w leczeniu wrodzonego zarośnięcia przełyku

lek. Boyana Mikulska1
dr n. med. Renata Jaczyńska1
lek. Dariusz Mydlak2
prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Sawicka2
prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski3
dr n. med. Tomasz Maciejewski1

1Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

3Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

lek. Boyana Mikulska

Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa

e-mail: boyana.mikulska@imid.med.pl

  • Wrodzone zarośnięcie przełyku – definicja, klasyfikacja, epidemiologia
  • Diagnostyka prenatalna rzadkiej postaci atrezji przełyku – omówienie markerów ultrasonograficznych
  • Torakoskopia jako małoinwazyjna metoda leczenia omawianej wady rozwojowej

Wrodzone zarośnięcie przełyku (EA – esophageal atresia) to wada rozwojowa występująca z częstością 1:3000 urodzeń. U ponad 90% pacjentów atrezja przełyku współistnieje z przetoką przełykowo-tchawiczą: górną lub dolną. W przypadku rzadko występującej postaci anatomicznej bez przetoki do tchawicy nie ma możliwości pierwotnego zespolenia ze względu na dużą odległość między górną a dolną częścią przełyku. Zarośnięcie przełyku rzadko jest wadą izolowaną. W ponad 50% przypadków współistnieje z innymi wadami, z czego 30% to wady zagrażające życiu, lub występuje jako składowa wrodzonych zespołów wad rozwojowych, np. VACTERL (akronim utworzony od słów: vertebral anomalies – wady kręgów; anal atresia – atrezja odbytu; cardiac abnormalities – wrodzone wady serca; tracheoesophageal fistula – przetoka tchawiczo-przełykowa; esophageal fistula – atrezja przełyku; renal abnormalities – wady nerek; limb abnormalities – wady kończyn) lub CHARGE (akronim utworzony od słów: coloboma of the eye, central nervous system anomalies – koloboma albo wady ośrodkowego układu nerwowego; heart defects – wrodzone wady serca; choanal atresia – atrezja nozdrzy tylnych; retardation of growth and development – zahamowanie wzrostu i rozwoju psychoruchowego; genitourinary defects – wady układu moczowo-płciowego; ear anomalies – wady uszu i/lub głuchota). Dodatkowo u około 10% płodów można potwierdzić aberracje chromosomowe (trisomie 13, 18, 21).

Rozpoznanie atrezji przełyku w okresie prenatalnym opiera się na diagnostyce ultrasonograficznej. Postępowanie terapeutyczne w przypadku tej wady polega na odtworzeniu ciągłości przełyku, co w postaci długoodcinkowej jest procesem etapowym, wymagającym starannego zaplanowania metody leczenia.

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie diagnostyki prenatalnej i postnatalnej oraz chirurgicznego leczenia rzadkiej postaci wrodzonego zarośnięcia przełyku.

Opis przypadku

Do Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie zgłosiła się 33-letnia pierwiastka w 24 tygodniu ciąży pojedynczej w celu przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki prenatalnej z powodu nieprawidłowości stwierdzo...Podczas pierwszego badania przedmiotowego dziecka stwierdzono opór przy próbie założenia sondy do żołądka (ryc. 3). Po przyjęciu dziecka do Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD wykonano dalszą diagnostykę w kierunku niedrożności przełyku. Prz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Atrezja przełyku jest zaliczana do ciężkich zaburzeń rozwojowych, które do niedawna obarczone były śmiertelnością przekraczającą 50%. Etiologia wady pozostaje niewyjaśniona i [...]

Wnioski

Prawidłowo prowadzona diagnostyka prenatalna odgrywa zasadniczą rolę w planowaniu leczenia rzadkich postaci wrodzonych wad rozwojowych przewodu pokarmowego. Wczesne rozpoznanie długoodcinkowej postaci [...]

Do góry