Niestety badania molekularne, które umożliwiają dokładną klasyfikację nowotworów endometrium, nie są powszechnie dostępne i użyteczne w praktyce klinicznej. Głównymi ograniczeniami w ich stosowaniu są drogie i mało dostępne badania genetyczne, a także konieczność prowadzenia diagnostyki na świeżym materiale.

Jak wprowadzić osiągnięcia biologii molekularnej do praktyki klinicznej?

Ze względu na ograniczoną dostępność diagnostyki genetycznej istotne było opracowanie prostszych i tańszych metod klasyfikujących raki endometrium, które będą korespondowały z wynikami analiz TCGA. Tego rodzaju badania przeprowadzono niezależnie w ośrodkach holenderskich, głównie na uniwersytecie w Leiden, w ramach konsorcjum TransPORTEC10,11, oraz w Vancouver, przez zespół McAlpine i Talhouk, które opracowały algorytm Proactive Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer (ProMisE)12. Oba modele wyróżniają 4 grupy raków endometrium, które, choć nie są identyczne, korespondują z grupami ryzyka opracowanymi na podstawie analiz TCGA. W ramach badań konsorcjum TransPORTEC wyróżniono następujące grupy raków endometrium:

  • nowotwory z mutacją w obrębie genu POLE
  • nowotwory z deficytem naprawy niesparowanych zasad (MMRd – mismatch repair deficient). Nowotwory z mutacją w obrębie genów należących do systemu naprawy błędnie sparowanych zasad, które charakteryzują się niestabilnością mikrosatelitarną (MSI – microsatellite instability)
  • nowotwory z mutacją p53
  • nowotwory niesklasyfikowane pod względem molekularnym (NSMP – non-specific molecular profile).

W algorytmie ProMisE wyodrębniono tożsame grupy, z tym że grupa nowotworów niesklasyfikowanych (NSMP) jest określana jako „nowotwory z prawidłowym (wild-type) p53”10,12. Opracowane algorytmy pozwalają na klasyfikację zdecydowanej większości raków endometrium. Ocenia się, że jedynie 3-4% nowotworów nie udaje się zaklasyfikować na podstawie wymienionych wyżej algorytmów diagnostycznych10,12.

Small 71700

Rycina 1. Algorytm diagnostyczny umożliwiający klasyfikację histomolekularną raków endometrium13

Istotą obu metod klasyfikacji jest ich prostota, ponieważ opierają się one na badaniach immunohistochemicznych (ocena immunoreaktywności p53 i białek związanych z systemem MMR [tj. MLH1, PMS2, MSH6 i MSH2]). Jedynym testem genetycznym jest analiza mutacji w obrębie genu POLE (ryc. 1).

W retrospektywnych analizach dotyczących modeli opracowanych przez konsorcjum TransPORTEC i algorytmu ProMisE wykazano różnice w przeżyciu pacjentek w zależności od molekularnej podgrupy raka endometrium. Rokowanie w poszczególnych podgrupach było podobne do rokowania w odpowiednich grupach wyróżnionych w badaniach TCGA. Mianowicie, wykazano bardzo pomyślne rokowanie w grupach chorych z mutacją genu POLE. Pacjentki z rakiem endometrium z rozpoznaną mutacją w obrębie genu białka p53 były narażone na duże ryzyko wznowy i charakteryzowały się najkrótszym czasem całkowitego przeżycia. Natomiast u pacjentek z rakiem endometrium z podtypem MSI oraz chorych z prawidłowym p53 (wild-type p53/NSMP) stwierdzono pośrednie rokowanie11,12.

Zastosowanie kliniczne profilowania molekularnego raków endometrium

Wydaje się, że szczególne korzyści wynikają z identyfikacji mutacji w obrębie genu POLE. Jak wspomniano wcześniej, mutacja w obrębie genu POLE dotyczy głównie młodych kobiet, u których rozpoznaje się nowotwory nisko zróżnicowane z głębokim naciekiem miometrium. Posługując się oceną ryzyka opartą na badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego, w tej grupie pacjentek stwierdza się zwykle wskazania do adiuwantowej teleterapii, a często też do chemioterapii. W związku z tym wiedza na temat obecności mutacji w obrębie genu POLE daje szanse na odstąpienie od agresywnego leczenia uzupełniającego. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi ESGO/ESTRO/ESP z 2021 roku pacjentki z rakiem endometrium w stadium I-II według klasyfikacji Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), z nowotworem endometrialnym, niezależnie od stopnia zróżnicowania, w przypadku braku choroby resztkowej po zabiegu operacyjnym z rozpoznaną mutacją w obrębie genu POLE klasyfikowane są do grupy niskiego ryzyka i w tej grupie należy rozważyć odstąpienie od terapii adiuwantowej2.

Raki endometrium z mutacją w obrębie genu białka p53 w zdecydowanej większości klasyfikowane są jako nowotwory wysokiego ryzyka na podstawie tradycyjnej oceny histopatologicznej14. W badaniu Talhouk i wsp. nowotwory z nieprawidłowym białkiem p53 w 96% przypadków były nowotworami G3, w 80,2% nowotworami nieendometrialnymi, w 61% przypadków stwierdzono naciekanie LVSI i charakteryzowały się wysokim odsetkiem przerzutów do węzłów chłonnych12. Niemniej u części pacjentek z nowotworami ocenionymi na podstawie badania histopatologicznego jako niskiego/pośredniego ryzyka rozpoznanie mutacji w obrębie p53 będzie skutkowało zmianą klasyfikacji i pojawieniem się wskazań do terapii adiuwantowej.

W przypadku raków endometrium z podtypem z MSI należy wskazać dodatkowe korzyści związane z profilowaniem molekularnym raków endometrium i rozpoznaniem nowotworów z MSI. Do tej grupy pacjentek należą chore z nowotworami powstałymi na podłożu wrodzonych mutacji w obrębie genów MMR, odpowiadających za zespół Lyncha. Wiedza na temat genetycznego podłoża choroby pozwala na zaplanowanie dodatkowej opieki nad pacjentką obejmującej profilaktykę innych nowotworów związanych z zespołem Lyncha, a także na zapewnienie poradnictwa genetycznego członkom jej rodziny.

Wnioski

Pojawia się istotne pytanie: czy można już stosować molekularną klasyfikację raków endometrium, skoro została ona wykorzystana w wytycznych ESGO/ESTRO/ESP do oceny ryzyka wznowy tego nowotworu? Stosowanie klasyfikacji molekularnej jest bardzo obiecujące na przyszłość, jednakże należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji klinicznych z powodu przede wszystkim braku prospektywnych badań dotyczących użyteczności klinicznej diagnostyki molekularnej. Takie badania są obecnie prowadzone (PORTEC-4a)15. Jest bardzo prawdopodobne, że jeśli potwierdzą one wyniki uzyskane w badaniach retrospektywnych, to klasyfikacja molekularna będzie przełomem w odniesieniu do terapii uzupełniającej pacjentek z rakiem endometrium. Podsumowując, należy wskazać, że pełny zakres możliwości wykorzystania klasyfikacji molekularnej zostanie opracowany po uzyskaniu wyników randomizowanych badań prospektywnych.

Do góry