Znaczenie klasyfikacji modeli predykcyjnych grupy IOTA w decyzjach klinicznych – najnowsze dane

prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

e-mail: a.czekierdowski@umlub.pl

  • Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jajnika i przydatków macicy – terminy, definicje oraz techniki pomiaru
  • Praktyczna przydatność modeli prognostycznych oceny ryzyka onkologicznego grupy IOTA


Guzy jajnika i przydatków macicy dzięki szerokiemu wykorzystywaniu obrazowania ultrasonograficznego są obecnie stosunkowo często wykrywane u kobiet w różnych grupach wiekowych. Prawidłowa ocena ryzyka istnienia guza złośliwego i jego wstępna klasyfikacja mają obecnie decydujące znaczenie w praktyce klinicznej. Poprawne rozpoznanie typu guza pozwala na obserwację małych zmian przydatkowych albo na operację o minimalnej inwazyjności w przypadku zmian niezłośliwych bądź na skierowanie pacjentki na konsultację i ewentualne pilne leczenie w ośrodku ginekologii onkologicznej, o ile w badaniu obrazowym guza okaże się, że ryzyko jest duże. W takich przypadkach znacznie lepsze wyniki leczenia kobiet ze złośliwymi guzami jajnika są osiągane w onkologicznych ośrodkach specjalistycznych, w których powinien zostać przeprowadzony pierwszy zabieg operacyjny i następujące po nim kompleksowe dalsze leczenie tych pacjentek1. Odsetki przeżycia chorych na raka jajnika są prawie dwukrotnie wyższe po pierwotnym leczeniu w ośrodkach specjalistycznych w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi w szpitalach nieonkologicznych2.

Precyzja oceny wyniku badania ultrasonograficznego (USG) w największym stopniu zależy od 3 czynników: specjalisty wykonującego badanie, możliwości aparatu USG oraz typu budowy pacjentki. W codziennej praktyce ginekologicznej wykryte w badaniach ob...

W przypadku podejrzenia istnienia inwazyjnego nowotworu złośliwego w miednicy podstawową metodą obrazowania jest tomografia komputerowa (TK), która pozostaje złotym standardem obrazowania rozsiewu guza w ocenie przedoperacyjnej11,12. Dokładność diagnostyczna TK w wykrywaniu wszczepów wewnątrzotrzewnowych waha się w granicach 70-90%12. Metoda ta w przypadku zmian nowotworowych mniejszych niż 10 mm charakteryzuje się jednak dość niską czułością, ocenianą według różnych źródeł na 25-50%, szczególnie jeśli przerzuty zlokalizowane są w miejscach takich jak powierzchnia lub krezka jelita13. Pomimo wykorzystywania środków kontrastujących podobne trudności pojawiają się przy ocenie ewentualnej obecności zmian przerzutowych w przestrzeni podprzeponowej. Wyniki niedawno opublikowanych badań sugerują, że badanie TK może być zastąpione w wielu sytuacjach przez znacznie tańsze, nieinwazyjne badanie USG. Niezbędne są jednak odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie badającego, które umożliwiają w takich przypadkach nie tylko precyzyjną ocenę istnienia i lokalizacji przerzutów raka jajnika w miednicy i w jamie brzusznej, lecz także nawet korelację z indeksem Fagotti14,15.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Terminy i definicje zmian stosowane w opisie badania USG według grupy IOTA

Spośród prezentowanych w tabeli 1 modeli predykcyjnych na szczególną uwagę zasługują metody opracowane przez grupę International Ovarian Tumor Analysis (IOTA). Grupa [...]

Obrazowanie i ocena unaczynienia guza przydatkowego według grupy IOTA

W celu uproszczenia klasyfikacji zmian naczyniowych oraz umożliwienia porównania unaczynienia guzów przydatkowych w badaniach obrazowych wykonywanych z użyciem różnych aparatów USG [...]

Metody statystyczne oceny wartości prognostycznej testu lub algorytmu postępowania

Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu klinicznym testu prognostycznego należy zwrócić uwagę na wartości predykcyjne danego modelu czy algorytmu postępowania. Dobrymi i [...]

Modele prognostyczne grupy IOTA

Po uzgodnieniu standardowej terminologii i definicji zmian przydatkowych obserwowanych w badaniach USG kolejnym celem grupy IOTA stało się opracowanie nowych modeli [...]

Podsumowanie

Prawidłowa klasyfikacja typu wykrytego w badaniach obrazowych guza przydatkowego może istotnie wpływać na prawdopodobieństwo wyboru najlepszej dla danej chorej metody leczenia. [...]

Do góry