Metody badań przesiewowych w kierunku HPV-zależnego raka szyjki macicy – polskie realia skriningowe 2022.
Część 2. Etap kolposkopowy (ekspercki)

lek. Maciej Mazurec1 dr n. med. Martyna Trzeszcz1,2

1Corfamed Centrum Zdrowia Kobiety we Wrocławiu

2Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Martyna Trzeszcz

Corfamed Centrum Zdrowia Kobiety

ul. Kluczborska 37, 50-322 Wrocław

e-mail: m.trzeszcz@corfamed.pl

  • Ocena przedkolposkopowa i proces kwalifikacji pacjentki do kolposkopii
  • Standaryzacja nomenklatury kolposkopowej i rekomendacje dotyczące protokołów procedury kolposkopowej
  • Algorytmy postępowania w skriningu raka szyjki macicy według PTGiP oraz PTKiPSM


Kolposkopia to kluczowe narzędzie diagnostyczne prewencji wtórnej raka szyjki macicy (RSM), które w połączeniu z badaniem histopatologicznym stanowi złoty standard detekcji zmian śródnabłonkowych dużego stopnia (HSIL – high-grade squamous intraepithelial lesion; CIN2+). Badanie kolposkopowe służy przede wszystkim ewaluacji nieprawidłowych lub niejednoznacznych wyników testów skriningowych RSM i weryfikacji pacjentek z grup ryzyka. Jest metodą wizualnej oceny szyjki macicy oraz anatomicznych struktur sąsiadujących, czyli pochwy i sromu, w powiększeniu, a także z aplikacją 3-5% kwasu octowego identyfikacji optymalnych obszarów do pobrania bioptatów pozwalających na ustalenie rozpoznania histopatologicznego. Uzyskany wynik histopatologiczny stanowi parametr decyzyjny dla dalszego postępowania z pacjentką: skierowania do leczenia (ekscyzyjnego, opcjonalnie ablacyjnego) lub monitorowania zgodnego z obowiązującymi rekomendacjami kierunkowymi, które nieustannie ewoluują wraz z pojawieniem się nowych dowodów naukowych oraz ulepszaniem metod diagnostycznych lub wdrażaniem nowych technologii. Najnowsze rekomendacje postępowania oparte zostały na wartościach ryzyka zmian HSIL (CIN3+) będących wypadkową aktualnych wyników testów przesiewowych oraz historii skriningu1, co rewolucjonizuje sposób analizy wyników testów przesiewowych, który do tej pory polegał wyłącznie na analizie ostatnich wyników skriningu.

Należy jednak pamiętać, że wartość diagnostyczna oraz powtarzalność kolposkopii są ograniczone2. W wielu badaniach wykazano, że pobieranie w trakcie kolposkopii jednego bioptatu (z najbardziej podejrzanego miejsca) może się wiązać z niewykryciem nawet do 40% obecnych stanów przedrakowych. Potwierdzono, że wykonanie większej liczby biopsji (>1) poprawia wartość diagnostyczną procedury kolposkopowej. Z kolei biopsja losowa, polegająca na pobieraniu bioptatów z 4 kwadrantów, czy pobieranie materiału z kanału szyjki macicy (sampling endocerwikalny) stanowią ciągle element ożywionej dyskusji naukowej3,4. Potwierdzonymi czynnikami, które mogą istotnie zmniejszać ograniczenia kolposkopii, są: używanie standaryzowanej nomenklatury kolposkopowej, postępowanie zgodnie z rekomendacjami/protokołami procedury kolposkopowej oraz stosowanie odpowiednich narzędzi oceny i kontroli jakości procesu5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Polskie instytucje naukowe a szkolenie w ramach procedury kolposkopowej

W Polsce planowe kompleksowe szkolenia w zakresie procedury kolposkopowej od wielu lat prowadzi wyłącznie Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy [...]

Etap ekspercki – wiadomości ogólne i uprawnienia

Etap kolposkopowy stanowi następstwo opartego na wynikach testów skriningowych lub optymalnie na ocenie ryzyka zmian HSIL (CIN3+) procesu decyzyjnego dotyczącego dalszego [...]

Etap ekspercki – definicje i procedury

Etap ekspercki w pełnym znaczeniu obejmuje:

Ocena przedkolposkopowa

Zgodnie z rekomendacjami protokołów kolposkopowych PTKiPSM oraz PTGiP Projektu KOLPOSKOPIA 2020 ocena przedkolposkopowa może być dokonywana w dwóch opcjach:

Kwalifikacja do kolposkopii

Ze względu na kluczową rolę procedury kolposkopowej w prewencji wtórnej RSM właściwa kwalifikacja do badania jest warunkiem skuteczności skriningu. W dobrze [...]

Stanowisko PTKiPSM w sprawie schematu postępowania PTGiP w skriningu podstawowym RSM

Najnowszymi, komplementarnymi kierunkowymi dokumentami w zakresie postępowania z nieprawidłowymi wynikami testów przesiewowych w Polsce są schemat PTGiP z czerwca 2022 roku12 [...]

Standaryzowana procedura kolposkopowa

Skuteczność prewencji wtórnej RSM w sposób fundamentalny zależy od opartej na wymogach globalnych standaryzacji każdego z jej etapów, ale po uwzględnieniu [...]

Podsumowanie

Lata 2020-2022 w sposób fundamentalny zmieniły realia polskiego skriningu RSM. Szeroko rozumiana standaryzacja procedury kolposkopowej w ramach Projektu KOLPOSKOPIA 2020, wskazanie [...]

Do góry