Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (2): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Kardiologia należy do tych dziedzin medycyny, w których bardzo często zachodzą zmiany w rekomendacjach dotyczących zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego opracowywanych przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), niekiedy wspólnie z amerykańskimi i innymi pokrewnymi stowarzyszeniami naukowymi. Powodem tych zmian są uzyskiwane corocznie nowe dowody naukowe pochodzące z dużych badań klinicznych i rejestrów, a także postęp w technice procedur i wdrażanie nowych substancji leczniczych. W bieżącym numerze kontynuujemy prezentację artykułów poświęconych nowym rekomendacjom ESC, tym razem o zasadach postępowania w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST oraz w wadach zastawkowych serca. Artykuły ukazujące syntetycznie różnice w wytycznych w stosunku do poprzednio obowiązujących oraz nowe zasady postępowania opracowały zespoły autorów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.

W dziale Niewydolność serca zamieszczono artykuł dr hab. Ewy Straburzyńskiej-Migaj z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o prawokomorowej niewydolności serca. Ten zespół objawów o różnej możliwej etiologii jest dość częsty i niełatwy do leczenia. Autorka przedstawia zasady diagnostyki i definicje nadciśnienia płucnego oraz wskaźniki pomocne w diagnostyce dysfunkcji prawej komory. Znajdziemy praktyczne uwagi dotyczące leczenia chorych z nadciśnieniem płucnym w przebiegu niewydolności lewej komory oraz z przewlekłym sercem płucnym.

O znaczeniu i sposobach niefarmakologicznego postępowania w nadciśnieniu tętniczym traktuje artykuł prof. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dowiemy się, jaką stosować dietę oraz w jaki sposób wpływać na modyfikowalne czynniki ryzyka.

O czynnikach ryzyka, ale tym razem nagłego zgonu, dowiemy się z artykułu prof. Beaty Średniawy i dr Katarzyny Mitręgi z Zabrza. Autorki prezentują znaczenie tzw. nieinwazyjnych czynników ryzyka, które można wykrywać i analizować na podstawie spoczynkowego zapisu EKG oraz 24-godzinnej rejestracji EKG. Są to m.in. częstość akcji serca, zmienność rytmu i turbulencja rytmu, arytmie komorowe, późne potencjały komorowe oraz mikrowoltowa naprzemienność załamka T. Niektóre z nich są rekomendowane przez ESC do analizy ryzyka.

Wraz z rozwojem i upowszechnieniem się interwencji endowaskularnych występowanie miejscowych powikłań po tych zabiegach stało się istotnym zauważalnym problemem w oddziałach kardiologicznych. Powikłania te stwarzają ryzyko dla wyniku wcześniejszej interwencji endowaskularnej, a niekiedy stanowią zagrożenie dla życia chorego. Autorzy artykułu, prof. Marcin Gabriel i wsp. z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przedstawiają zagadnienie tętniaków rzekomych powstałych po nakłuciu tętnicy promieniowej, ramiennej lub tętnicy udowej, które stanowią do kilku procent powikłań zabiegowych. W artykule znajdziemy opis diagnostyki tętniaków oraz szczegółowych zasad leczenia tętniaków uciskiem, ostrzykiwaniem trombiną lub kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Nowością w Kardiologii po Dyplomie jest dział Przypadki kliniczne. Będziemy publikować interesujące przypadki z komentarzami ekspertów. W bieżącym numerze historię młodego mężczyzny z arytmią komorową prezentuje zespół ze Śląskiego Centrum Medycznego w Zabrzu, a komentuje dr hab. Przemysław Mitkowski. Zapraszamy do zgłaszania ciekawych przypadków lub unikalnych procedur.

Nie można pominąć ciekawych sytuacji prezentowanych w działach Zagadki echo i Diagnostyka TK, MR opracowanych przez prof. Mirosława Kowalskiego i dr Magdalenę Zagrodzką. Dawkę nowości z aktualnego piśmiennictwa przygotowali dr Marta Załęska-Kocięcka i dr Piotr Góral. Warto przeczytać.

Do góry