2. Coronary CT Angiography versus Conventional Catheter Angiography for Guiding Therapeutic Decision-making in Patients with High Likelihood of coronary artery disease. Badanie nagrodzone (RSNA grudzień 2011). Koronarografia metodą TK wykonywana u pacjentów z grupy dużego ryzyka (z dodatnim wywiadem i wynikiem SPECT). Badanie wykazało, że w badanej grupie 61% osób nie wymagało rewaskularyzacji, a u 23% wykluczono zmiany w tętnicach wieńcowych.

3. ACRIN PA 4005 – Randomized Controlled Study of a Rapid „Rule Out” Strategy Using CT Coronary Angiogram versus Traditional Care for Low-Risk ED Patients with Potential Acute Coronary Syndromes. Grupa badana: 1365 pacjentów, kierowanych na szpitalne oddziały ratunkowe z bólem w klatce piersiowej z małym ryzykiem wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. Celem badania jest określenie wartości TK i jej miejsca wśród wskazań u pacjentów z bólem w klatce piersiowej.

4. ROMICAT II, PROMISE. Badania trwające, oceniające miejsce TK w ścieżce diagnostycznej oraz wytycznych towarzystw amerykańskich i europejskich.

5. CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation For Clinical Outcomes: An InteRnational Multicenter Registry). Badanie potwierdzające przydatność TK w stratyfikacji ryzyka u osób z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej. Grupa badana: 7700 osób.

6. ESCORT (Evaluation of Subclinical Coronary Atherosclerosis for Risk Stratification Using Coronary CT Angiography). Badanie określające wartość prognostyczną koronarografii TK i oceniające ryzyko u pacjentów bez objawów klinicznych. Grupa badana: 4586 pacjentów. Badanie potwierdza przydatność TK, które dostarcza niezależnych danych prognostycznych w porównaniu z klasycznymi metodami stratyfikacji ryzyka.

Perspektywy

Częstsze wykonywanie badań serca metodą TK u pacjentów ze wszystkich grup ryzyka wynika ze znacznego obniżenia dawki promieniowania (do 1-5 mSv). Dzięki temu należy się spodziewać istotnych zmian w wytycznych dotyczących ścieżki diagnostycznej choroby wieńcowej. Kończąc słowami wybitnego profesora radiologii Geoffrey’a Rubina, które usłyszałam 28 listopada 2011 na kongresie RSNA w Chicago: „Silnie wierzę, że w niedalekiej przyszłości większość angiografii prowadzonych metodą tomografii komputerowej będzie wykonywana przy promieniowaniu mniejszym niż 1 mSv”, chcę zaprosić Państwa do zgodnej i życzliwej współpracy z radiologami dla dobra naszych pacjentów.

Do góry