Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, lek. Piotr Góral
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (2): 65-71

Iwabradyna zapobiega kolejnym hospitalizacjom w niewydolności serca

Iwabradyna, hamując kanał If węzła zatokowego, zwalnia czynność serca u pacjentów z rytmem zatokowym. Po opublikowaniu wyników badania SHIFT (Systolic heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine trial) wskazujących na 26% (p <0,0001) względne zmniejszenie ryzyka pierwszej ponownej hospitalizacji z powodu dekompensacji niewydolności serca u chorych leczonych iwabradyną europejskie wytyczne leczenia niewydolności serca zalecają rozważenie stosowania iwabradyny u wybranych chorych z objawami mimo optymalnej farmakoterapii. Na łamach European Heart Journal zamieszczono wyniki dodatkowej analizy badania SHIFT, oceniającej wpływ iwabradyny na ryzyko kolejnych hospitalizacji z powodu niewydolności serca.

W badaniu SHIFT 6505 optymalnie leczonych chorych z niewydolnością serca, rytmem zatokowym z częstością akcji serca ≥70/min oraz frakcją wyrzutową lewej komory ≤35% przypisano losowo do stosowania iwabradyny w dawce dostosowanej do częstości akcji serca (n=3241) lub placebo (n=3264). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,9 miesięcy w grupie stosującej iwabradynę poza wykazanym poprzednio zmniejszeniem ryzyka pierwszej ponownej hospitalizacji stwierdzono istotnie mniejsze ryzyko drugiej (iloraz zagrożeń [HR] 0,66, 95% PU 0,55-0,79, p <0,001) oraz trzeciej hospitalizacji (HR 0,71, 95% PU 0,54-0,93, p=0,012) z powodu dekompensacji niewydolności serca. Dodatkowa analiza badania SHIFT wskazuje, że iwabradyna zapobiega kolejnym hospitalizacjom z powodu dekompensacji niewydolności serca

Eur Heart J 2012; 33: 2813-2820

Ryzyko ostrego uszkodzenia nerek związane z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u chorych leczonych hipotensyjnie

Mimo korzystnego wpływu terapii hipotensyjnej na ryzyko sercowo-naczyniowe stosowanie wybranych grup leków może wywołać ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI). Podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE-I) lub antagonistami receptora angiotensyny (ARB) oraz diuretykami zaleca się okresowe monitorowanie funkcji nerek. Również niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane często przez starszych chorych leczonych hipotensyjnie, które powodują skurcz tętniczek doprowadzających nefronu, mogą zmniejszać filtrację kłębuszkową.

Na łamach British Medical Journal opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego z udziałem 487 372 chorych leczonych ACE-I lub ARB oraz diuretykami, w którym oceniono wpływ dołączenia NLPZ na ryzyko rozwoju AKI. W analizie uwzględniono dane ch...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Iwabradyna zapobiega kolejnym hospitalizacjom w niewydolności serca

Iwabradyna, hamując kanał If węzła zatokowego, zwalnia czynność serca u pacjentów z rytmem zatokowym. Po opublikowaniu wyników badania SHIFT (Systolic heart [...]

Ryzyko ostrego uszkodzenia nerek związane z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u chorych leczonych hipotensyjnie

Mimo korzystnego wpływu terapii hipotensyjnej na ryzyko sercowo-naczyniowe stosowanie wybranych grup leków może wywołać ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI). [...]

Blok prawej odnogi pęczka Hisa – występowanie, czynniki ryzyka, znaczenie rokownicze

Na łamach European Heart Journal przedstawiono wyniki pracy oceniającej częstość występowania, czynniki ryzyka oraz znaczenie rokownicze bloku prawej odnogi pęczka Hisa [...]

Ostre uszkodzenie nerek według kryteriów VARC – występowanie i wpływ na rokowanie u pacjentów poddawanych TAVI

Na łamach American Journal of Cardiology opublikowano wyniki badania oceniającego częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek (acute kidney injury, AKI) wśród pacjentów [...]

BMI w ocenie ryzyka zgonu

Na łamach Journal of American Medicine Association opublikowano interesującą pracę oceniającą ryzyko zgonu w populacji ogólnej w zależności od wskaźnika masy [...]

Korzyści i bezpieczeństwo stosowania przedłużonej podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu DES

Optymalny czas stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (dual antiplatelet therapy, DAPT) po implantacji stentu uwalniającego lek (drug eluting stent, DES) z powodu [...]

Korzyści i bezpieczeństwo stosowania dabigatranu w połączeniu z lekami przeciwpłytkowymi – analiza post hoc badania RE-LY

W internetowym wydaniu Circulation możemy przeczytać interesującą analizę post hoc badania RE-LY dotyczącą oceny korzyści i bezpieczeństwa stosowania jednocześnie dabigatranu i [...]

Zapalenie płuc w wieku podeszłym – czynnik ryzyka wystąpienia nowych zaburzeń rytmu serca

W dotychczasowych badaniach wykazano wzrost częstości występowania chorób układu krążenia we wczesnym okresie od epizodu zapalenia płuc. Autorzy pracy przedstawionej w [...]

Niewydolność serca częstym powikłaniem adjuwantowej terapii trastuzumabem stosowanym w leczeniu raka piersi

Do działań niepożądanych terapii onkologicznych należy m.in. kardiotoksyczność prowadząca do niewydolności serca. Wśród leków stosowanych w terapii nowotworów piersi takie działanie [...]

Stosunek E/e’ w ocenie rokowania pacjentów z STEMI

Wśród echokardiograficznych parametrów dysfunkcja skurczowa lewej komory jest najważniejszym czynnikiem w ocenie rokowania pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Coraz częściej zwraca [...]
Do góry