Przypadki kliniczne

Zastawkowa proteza mechaniczna u chorego z trombofilią – opis przypadku

Witold Streb, Mariola Szulik, Tomasz Kukulski

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Adres do korespondencji: dr n. med. Witold Streb Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (10): 37-40

Wprowadzenie

Rozwiązanie problemów zdrowotnych pacjenta z chorobami układu krążenia często wykracza poza ramy wyznaczone przez jedną dyscyplinę medycyny, jaką jest kardiologia. Postęp w medycynie zmusza do poszukiwania odpowiedzi również w obszarach, które pozornie nie mają wiele wspólnego z kardiologią. Poniżej przedstawiamy przypadek chorego z wadą zastawkową, u którego istotnym elementem diagnostyki były badania genetyczne.

Opis przypadku

Mężczyzna, l. 47, został skierowany do szpitala z powodu podejrzenia zakrzepicy na protezie mechanicznej w pozycji aortalnej. Zastawkę aortalną wymieniono na protezę mechaniczną typu St. Jude 27 3 lata wcześniej z powodu jej objawowej niedomykalności. Jednocześnie zabezpieczono tętniaka aorty wstępującej (wymiar aorty wstępującej w badaniu echokardiograficznym 58 mm), wszywając protezę naczyniową Intervascular Datascope 30 mm. Operacja kardiochirurgiczna i rehabilitacja po operacji przebiegały bez powikłań, jednak w dostępnej dokumentacji zwraca uwagę stosunkowo wysoki gradient na protezie aortalnej wynoszący 50/27 mm Hg w badaniu wykonanym przy wypisie chorego ze szpitala (prawidłowe wartości pomiarów doplerowskich na protezach zastawkowych przedstawiono w tabeli 1).

Mimo stosowania leków przeciwzakrzepowych i utrzymywania INR w zalecanym przedziale wynoszącym 2-3, 7 miesięcy po operacji u chorego doszło do udaru móżdżku. Nie potwierdzono wówczas sercowopochodnego charakteru udaru mózgu, ale zalecono utrzymywa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania dodatkowe

W przezklatkowym badaniu echokardiograficznym wykonanym przy przyjęciu i ukierunkowanym na ocenę protezy aortalnej pod kątem jej zakrzepicy nie stwierdzono obecności struktur [...]

Omówienie

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące wad zastawkowych serca z 2012 roku precyzują elementy prewencji nawrotu zakrzepicy na protezach. Obejmują one:

Podsumowanie

Pierwsze objawy zakrzepicy związanej z występowaniem wrodzonej trombofilii mogą wystąpić dopiero w okolicznościach predysponujących, jakimi jest operacja wymiany zastawki. Mutacje genów [...]
Do góry