Doniesienia ostatniego miesiąca

Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (4): 63-67

Leczenie przeciwpłytkowe u chorych ze stabilną chorobą wieńcową i AF stosujących doustny lek przeciwkrzepliwy

Kwas acetylosalicylowy (ASA) i (lub) klopidogrel należą do podstawowych leków stosowanych we wtórnej prewencji incydentów wieńcowych, natomiast doustne leki przeciwkrzepliwe (oral anticoagulant, OAC) są wskazane w prewencji udarów mózgu u chorych z migotaniem przedsionków (AF) i czynnikami ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. U wielu chorych po przebytym incydencie wieńcowym współwystępuje AF. Optymalna terapia przeciwzakrzepowa u chorych ze stabilną chorobą wieńcową (stable coronary artery disease, CAD) i AF nie jest jednoznacznie ustalona.

Na łamach Circulation przedstawiono wyniki krajowego duńskiego badania kohortowego oceniającego sposób leczenia przeciwzakrzepowego u 8700 chorych w średnim wieku 74,2 lat z AF i stabilną CAD (po przebytym zawale serca i [lub] angioplastyce wieńcowej co najmniej 12 miesięcy przed włączeniem do badania) w latach 2002-2011. Dane pochodziły z krajowych rejestrów opieki zdrowotnej. Podczas obserwacji trwającej średnio 3,3 roku 40% chorych zmarło. Częstość występowania punktów końcowych wynosiła 23% dla zawału mięśnia sercowego lub zgonu z przyczyn wieńcowych, 12% dla udaru niedokrwiennego mózgu lub zatorowości obwodowej i 12% dla poważnego krwawienia. W porównaniu z monoterapią antagonistą witaminy K (VKA) dodanie ASA lub klopidogrelu do VKA nie wiązało się z żadną dodatkową korzyścią w postaci zmniejszenia częstości zawałów mięśnia sercowego lub zgonów z przyczyn wieńcowych czy udaru mózgu lub zatorowości obwodowej, natomiast było związane ze znacznym wzrostem częstości poważnych powikłań krwotocznych wymagających hospitalizacji. Wyniki pozostawały niezmienne po skorygowaniu względem licznych czynników (m.in.: wieku, płci, wywiadu w kierunku zawału mięśnia sercowego i [lub] PCI, chorób towarzyszących i punktacji w skali CHA2DS2-VASc i HAS-BLED). W porównaniu z monoterapią VKA dodanie ASA do VKA związane było z 50% zwiększeniem częstości poważnych powikłań krwotocznych (iloraz zagrożeń [HR] 1,50, 95% PU 1,23-1,82), a dodanie do VKA klopidogrelu – z 84% zwiększeniem ryzyka poważnego krwawienia (HR 1,84, 95% PU 1,11-3,06).

Mimo rejestrowego charakteru badania jego wyniki jednoznacznie wskazują na brak dodatkowych korzyści, a jedynie zwiększenie ryzyka poważnych powikłań krwotocznych z dodania leków przeciwpłytkowych do VKA u chorych z migotaniem przedsionków i stabilną chorobą wieńcową.

Circulation 2014; doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA. 113.004834

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie przeciwpłytkowe u chorych ze stabilną chorobą wieńcową i AF stosujących doustny lek przeciwkrzepliwy

Kwas acetylosalicylowy (ASA) i (lub) klopidogrel należą do podstawowych leków stosowanych we wtórnej prewencji incydentów wieńcowych, natomiast doustne leki przeciwkrzepliwe (oral [...]

Kwas acetylosalicylowy w połączeniu z doustnym lekiem przeciwkrzepliwym u chorych z AF – wyniki rejestru ORBIT-AF

W codziennej praktyce wielu chorych z migotaniem przedsionków (AF) leczonych jest zarówno doustnym lekiem przeciwkrzepliwym (oral anticoagulant, OAC), jak i kwasem [...]

Migotanie przedsionków wykryte przez urządzenia wszczepialne a ryzyko udaru mózgu

Elektroniczne urządzenia wszczepialne (cardiac implanted electronic devices, CIED) z elektrodą przedsionkową umożliwiają monitorowanie i wczesne rozpoznanie migotania przedsionków (AF).

Warfaryna vs rywaroksaban a zdarzenia wieńcowe u chorych z AF

W badaniu ROCKET AF wykazano nie mniejszą skuteczność rywaroksabanu w porównaniu z warfaryną w zapobieganiu udarom mózgu i zatorowości obwodowej u [...]

Wpływ statyn o różnej sile działania lub połączenia statyn z ezetymibem w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego

Statyny stanowią podstawę zapobiegania kolejnym zdarzeniom niedokrwiennym u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego (myocardial infarction, MI). Wczesne i bardziej intensywne [...]

Wyniki leczenia warfaryną u chorych z MI i AF w zależności od zaawansowania przewlekłej choroby nerek

W Journal of the American Medical Association opublikowano pracę oceniającą wyniki leczenia warfaryną w odniesieniu do przewlekłej choroby nerek u pacjentów [...]

Bezpieczeństwo MR u pacjentów z implantowanym S-ICD

Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ECR 2014) opublikowano wyniki pracy dotyczącej bezpieczeństwa wykonywania badań rezonansu magnetycznego (MR) u pacjentów z [...]

Test prowokacyjny z acetylocholiną – diagnostyka niedokrwienia mięśnia sercowego u chorych bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych

Skurcz tętnicy wieńcowej może odpowiadać za niedokrwienie mięśnia sercowego i może obejmować zarówno naczynia o prawidłowej drożności, jak również istotnie zwężone. [...]

Ablacja podłoża migotania przedsionków podczas terapii rywaroksabanem

W poprzednim numerze Kardiologii po Dyplomie mieli Państwo okazję zapoznać się z wynikami opublikowanej w lutowym numerze Heart metaanalizy, w której [...]
Do góry