Doniesienia ostatniego miesiąca

Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (6): 61-64

Porównywalne wyniki krioablacji i ablacji prądem RF podłoża napadowego migotania przedsionków

Na łamach American Journal of Cardiology opublikowano badanie porównujące wyniki izolacji żył płucnych u chorych z opornym na farmakoterapię migotaniem przedsionków (AF) z użyciem prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub krioablacji (KA).

Od stycznia 2008 r. do grudnia 2011 r. wykonano ablację podłoża AF u 426 chorych. Ostatecznie analizą objęto dane 396 pacjentów leczonych z powodu opornego na leczenie objawowego napadowego AF. Ablację RF wykonano u 260 chorych, natomiast krioablację u 136 chorych. Średni czas obserwacji wynosił 23±13 miesięcy (mediana 27 miesięcy). Skuteczność obu zabiegów była porównywalna (57,3% dla RFA vs 63,2% dla KA, p=0,25). Czas trwania krioablacji był istotnie krótszy w porównaniu z RFA (odpowiednio 112±58 vs 192±49 minut, p <0,000001). Czas trwania fluoroskopii nie różnił się między grupami. Częstość powikłań była zbliżona w obu grupach z wyjątkiem częstszego występowania porażenia nerwu przeponowego w grupie krioablacji (8,1%, p <0,00001). Niemniej w każdym przypadku w 3-miesięcznej obserwacji dochodziło do wycofania się porażenia nerwu.

Zdaniem autorów najważniejszą informacją, jaką dostarcza badanie to porównywalna skuteczność i bezpieczeństwo obu metod.

Am J Cardiol 2014; 113: 1509-1513

Metaanaliza badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo hipertonicznej soli w leczeniu ostrej niewydolności serca

W porównaniu z ogromnym postępem, jaki dokonał się w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, terapia ostrej niewydolności i rokowanie w tej chorobie nie uległo istotnym zmianom.

Jedną z terapii budzącą zainteresowanie jest podaż hipertonicznego roztworu chlorku sodu (hNaCl).

Autorzy pracy opublikowanej w International Journal of Cardiology dokonali przeglądu randomizowanych prac oceniających skuteczność i bezpieczeństwo hNaCl u pacjentów hospitalizowanych z zaostrzeniem niewydolności serca.

Ryzyko zgonu w grupie leczonej aktywnie było mniejsze w porównaniu z grupą kontrolną (151 z 1032 [14,6%] w grupie hNaCl vs 277 z 1032 [26,8%] w grupie kontrolnej, RR 0,56, 95% PU 0,42-0,76, p=0,0003). Ocena częstości ponownych hospitalizacji z powodu niewydolności serca była możliwa u 1012 chorych leczonych hNaCl oraz 1020 chorych w grupie kontrolnej i wykazała przewagę hNaCl nad placebo (18,6 vs 36,5% w grupie kontrolnej, RR 0,50, 95% PU 0,33-0,76, p=0,001). Ponadto u chorych otrzymujących leczenie obserwowano istotnie krótszy czas trwania hospitalizacji, większą redukcję masy ciała oraz istotnie niższy wzrost stężenia kreatyniny.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Porównywalne wyniki krioablacji i ablacji prądem RF podłoża napadowego migotania przedsionków

Na łamach American Journal of Cardiology opublikowano badanie porównujące wyniki izolacji żył płucnych u chorych z opornym na farmakoterapię migotaniem przedsionków [...]

Metaanaliza badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo hipertonicznej soli w leczeniu ostrej niewydolności serca

W porównaniu z ogromnym postępem, jaki dokonał się w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, terapia ostrej niewydolności i rokowanie w tej chorobie [...]

Implantacja CRT-D pod kontrolą echokardiograficzną korzystnie wpływa na rokowanie

Przedstawiamy wyniki retrospektywnej analizy jednoośrodkowego randomizowanego badania Speckle Tracking Assisted Resynchronization Therapy for Electrode Region (STARTER), w którym wykazano, że w [...]

Istotna niedomykalność trójdzielna wpływa niekorzystnie na odległe rokowanie chorych po implantacji ICD lub stymulatora

W British Medical Journal opublikowano pracę oceniającą wpływ niedomykalności zastawki trójdzielnej (tricuspid regurgitation, TR) wtórnej do implantacji elektrody prawokomorowej na odległe [...]

Ostra niewydolność serca de novo związana z lepszym rokowaniem w porównaniu z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca u chorych z zachowaną frakcją wyrzutową

Przedstawiamy Państwu analizę wyników włoskiego rejestru hospitalizacji z powodu niewydolności serca (Italian Network on Heart Failure, IN-HF). Celem pracy było porównanie [...]

Kolchicyna w wielokrotnych nawrotach zapalenia osierdzia – wyniki badania CORP 2

Kolchicyna jest zalecana w leczeniu zapalenia osierdzia. Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań ze stosowaniem kolchicyny po wielokrotnych nawrotach choroby.

Wpływ błonnika pokarmowego na śmiertelność po zawale mięśnia sercowego

Błonnik pokarmowy jest związany ze zmniejszeniem ryzyka choroby niedokrwiennej serca w zdrowej populacji. Korzyści diety z wysoką zawartością błonnika w prewencji [...]

Adrenalina w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia – wyniki metaanalizy

Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) tradycyjnie zalecają stosowanie dożylne adrenaliny w standardowej dawce 1 mg w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) w mechanizmie niedefibrylacyjnym [...]

Czynniki predykcyjne krwawienia śródczaszkowego u chorych z AF leczonych przeciwkrzepliwie

Chorzy z migotaniem przedsionków (AF) i zwiększonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych odnoszą korzyści ze stosowania doustnej antykoagulacji. Najpoważniejszym powikłaniem leczenia przeciwkrzepliwego jest [...]

Spożycie warzyw i owoców a ryzyko udaru mózgu – wyniki metaanalizy

Wytyczne profilaktyki chorób układu krążenia zalecają spożywanie co najmniej 200 g owoców i 200 g warzyw dziennie. Podstawą zaleceń są dane pochodzące głównie [...]
Do góry