Doniesienia ostatniego miesiąca

Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (7-8): 73-76

Ostre pokontrastowe uszkodzenie nerek po zabiegu pierwotnej angioplastyki – wyniki badania HORIZONS-AMI

W ramach badania HORIZOMS-AMI przeprowadzono retrospektywną analizę oceniającą występowanie ostrego pokontrastowego uszkodzenia nerek (contrast induced acute kidney injury, CI-AKI) i związanych z nim następstw wśród pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w 3-letniej obserwacji.

W grupie 2968 chorych z zawałem STEMI CI-AKI wystąpiło u 479 pacjentów (16,1%). Istotne czynniki ryzyka CI-AKI były następujące: objętość kontrastu, leukocytoza, zawał z dorzecza gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej, wiek, niedokrwistość, klirens kreatyniny <60 ml/min/1,73 m2, zastoinowa niewydolność serca w wywiadzie. U pacjentów z CI-AKI ryzyko zdarzeń niepożądanych jako wypadkowa powikłań krwotocznych oraz dużych zdarzeń sercowych (major adverese cardiac events [MACE]: zgon, ponowny zawał, rewaskularyzacja naczynia dozawałowego lub udar mózgu) było istotnie wyższe po 30 dniach (22 vs 9,3%, p <0,0001) i po 3 latach od zawału serca (40,3 vs 24,6%, p <0,0001). Analogicznie wyższa była śmiertelność po 30 dniach (8,0 dla CI-AKI vs 0,9%, p <0,0002) oraz po 3 latach (16,2 dla CI-AKI vs 4,5%, p <0,0001). W analizie wieloczynnikowej CI-AKI była niezależnym czynnikiem zdarzeń niepożądanych (zgodnie z powyższą definicją), MACE, istotnego krwawienia niezwiązanego z pomostowaniem aortalno-wieńcowym oraz zgonu.

Ostre pokontrastowe uszkodzenie nerek po zabiegu angioplastyki pierwotnej u chorych z zawałem STEMI związane jest z niekorzystnym krótko- i długoterminowym rokowaniem.

Eur Hear J 2014; 35: 1533-1540

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w I trymestrze ciąży nie wiąże się z większym ryzykiem wad serca płodu

Pojedyncze doniesienia naukowe sugerują związek między stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a wadami serca u płodu. Szczególne zastrzeżenia dotyczą paroksetyny wiązanej z zawężeniem drogi odpływu prawej komory oraz sertraliny wiązanej z ubytkami przegrody międzykomorowej.

W celu oceny ryzyka wystąpienia wad serca u płodu matek stosujących leki przeciwdepresyjne w pierwszym trymestrze ciąży przeprowadzono zagnieżdżone badanie kohortowe z udziałem 949 504 ciężarnych.

Kobiety przyjmujące leki przeciwdepresyjne w czasie ciąży stanowiły 6,8% badanych (n=64 389). Liczba noworodków z wrodzoną wadą serca nieeksponowanych na leczenie przeciwdepresyjne w I trymestrze życia prenatalnego wynosiła 6403 (72,3 noworodków z...

Wyniki tego dużego badania populacyjnego nie potwierdzają obaw związanych z ryzykiem występowania wad serca u noworodków narażonych w I trymestrze życia prenatalnego na działanie leków przeciwdepresyjnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w I trymestrze ciąży nie wiąże się z większym ryzykiem wad serca płodu

Pojedyncze doniesienia naukowe sugerują związek między stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a wadami serca u płodu. Szczególne zastrzeżenia dotyczą paroksetyny wiązanej z zawężeniem [...]

CPAP i zmniejszenie masy ciała w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego u chorych z otyłością

Otyłość i bezdech senny często współwystępują prowadząc do nadciśnienia tętniczego, insulinooporności, dyslipidemii i zwiększenia parametrów stanu zapalnego.

Nowe doustne antykoagulanty a ryzyko uszkodzenia wątroby – metaanaliza

W 2004 roku z powodu hepatotoksyczności wycofano z użycia nowy doustny antykoagulant ksymelagatran. Europejskie zalecenia wskazują na konieczność laboratoryjnej kontroli czynności wątroby [...]

Stosowanie prasugrelu niezgodnie z zaleceniami – wyniki rejestru PINNACLE

Mimo przewagi prasugrelu nad kolopidogrelem w zapobieganiu zgonom z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawałom serca i udarom mózgu u chorych z ostrym zespołem [...]

Ryzyko udaru mózgu w pierwszym miesiącu stosowania warfaryny

Antagoniści witaminy K (VKA), w tym warfaryna, są skuteczną grupą leków zmniejszającą ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu u chorych z migotaniem przedsionków [...]

Ryzyko czasowego wstrzymania rywaroksabanu lub warfaryny u chorych z AF

Podczas przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków (AF) wielokrotnie zachodzi konieczność czasowego wstrzymania terapii z powodu działań niepożądanych i [...]

Skuteczność i bezpieczeństwo rywaroksabanu u chorych z AF w wieku podeszłym

Częstość występowania migotania przedsionków (AF) i związane z nim ryzyko udaru mózgu zwiększają się wraz z wiekiem i są szczególnie wysokie [...]

Ewolokumab w monoterapii w hipercholesterolemii – wyniki badania MENDEL-2

Konwertaza białkowa subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9) zwiększa degradację receptora LDL, zmniejszając tym samym szybkość usuwania cholesterolu LDL (LDL-C). Ewolokumab to ludzkie przeciwciało [...]
Do góry