Choroba niedokrwienna serca

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Wczesna zakrzepica w stencie

dr n. med. Anna Olasińska-Wiśniewska, dr hab. n. med. Marek Grygier

I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Adres korespondencyjny: dr hab. n. med. Marek Grygier, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, e-mail: mgrygier@wp.pl

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (9): 7-15

Wprowadzenie

Wczesna zakrzepica w stencie jest obecnie rzadkim, ale poważnym powikłaniem ograniczającym skuteczność angioplastyki wieńcowej. Polega na ostrym zamknięciu światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstający w uprzednio implantowanym stencie. Wyróżniono wiele jej przyczyn, spośród których dla zakrzepicy ostrej najistotniejsze znaczenie mają aspekty proceduralne związane z samym zabiegiem angioplastyki, a dla podostrej – problemy terapii przeciwpłytkowej. W pracy przedstawiono współczesne poglądy dotyczące definicji, podziału, genezy, patofizjologii oraz następstw klinicznych wczesnej zakrzepicy w stencie. Omówiono również aspekty właściwej strategii zapobiegania i terapii chorych z ostrą zakrzepicą w stencie.

Zarys problemu

Wprowadzenie stentów bezsprzecznie zrewolucjonizowało kardiologię interwencyjną. Początkowo stosowane były one jako metoda leczenia powikłań angioplastyki balonowej, obecnie ich implantacja jest zalecanym i rutynowym postępowaniem [1]. Jednym z czynników ograniczających skuteczność angioplastyki z implantacją stentu jest zakrzepica w stencie (stent thrombosis). Polega ona na ostrym zamknięciu światła naczynia przez zakrzep powstający w stencie uprzednio implantowanym w tętnicy wieńcowej. Jest to obecnie powikłanie rzadkie, ale niezwykle poważne w skutkach, ponieważ wiąże się z ryzykiem rozległego zawału serca i zgonu. Istotne znaczenie zakrzepicy w stencie podkreśla fakt umieszczenia tego powikłania w wytycznych dotyczących uniwersalnej definicji zawału serca – zakrzepica w stencie została wyróżniona jako typ 4b zawału serca [2]. Typowy przypadek wczesnej zakrzepicy w stencie przedstawiono na rycinie.

Definicja i podział

Definicję zakrzepicy w stencie ujednolicono w wydanym 2008 roku stanowisku Academic Research Consortium (ARC) [3], złożonego z grupy lekarzy, przedstawicieli amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i firm produkujących stenty, definiującym punkty końcowe w badaniach stentów wieńcowych (tabela).

Zakrzepicę w stencie sklasyfikowano jako:

  • ostrą, do której dochodzi w ciągu 24 godzin po implantacji stentu,
  • podostrą, do rozwoju której dochodzi powyżej 24 godzin, ale nie później niż 30 dni po implantacji stentu,
  • oba powyższe terminy można zastąpić terminem tzw. wczesnej zakrzepicy, która występuje w okresie od 0 do 30 dni po implantacji stentu,
  • późną, czyli powyżej 30 dni do roku po implantacji stentu (w tym pojęciu mieści się zarówno pierwotna, jak i wtórna późna zakrzepica w stencie, przy czym wtórna oznacza zakrzepicę po ponownej rewaskularyzacji na zmianie poddanej uprzednio interwencji [target lesion revascularisation, TLR]),
  • bardzo późna – powyżej roku po implantacji stentu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i podział

<<>>Definicję zakrzepicy w stencie ujednolicono w wydanym 2008 roku stanowisku Academic Research Consortium (ARC) [3], złożonego z grupy lekarzy, przedstawicieli amerykańskiej Agencji ds. [...]

Geneza zakrzepicy

Pierwsze opisy zakrzepicy w stencie pojawiły się niedługo po wprowadzeniu stentów [6]. Okazało się, że zysk angioplastyki jest częściowo niweczony zamknięciem naczynia, [...]

Patofizjologia

Uszkodzenie naczynia w trakcie zabiegu angioplastyki wieńcowej i wszczepienia stentu powoduje wiele dynamicznych zmian zachodzących na powierzchni płytek krwi. W ciągu [...]

Konsekwencje zakrzepicy w stencie

Konsekwencje zakrzepicy w stencie są bardzo poważne. Manifestuje się ona zawałem serca, najczęściej z uniesieniem odcinka ST (50-80%) [20-22], w tym zawałem [...]

Podsumowanie

Wczesna zakrzepica w stencie jest rzadkim, ale bardzo poważnym powikłaniem ograniczającym skuteczność angioplastyki wieńcowej. Manifestuje się ona zawałem serca, najczęściej z [...]
Do góry