Przypadki ekg

Interwencje kardiowertera-defibrylatora w zapisie EKG

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, redaktor działu

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Adres korespondencyjny: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, e-mail: krzysztofszydlo@gmail.com

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Mimo współczesnych metod leczenia zawału serca i choroby niedokrwiennej serca, takich jak wczesna i późna rewaskularyzacja mięśnia sercowego metodą przezskórną lub chirurgiczną, części chorych nie udaje się w pełni zabezpieczyć przed wystąpieniem ...

Stąd w kolejnym odcinku opowieści o ciekawych zapisach EKG po raz kolejny sięgam do archiwum badań holterowskich. Tym razem spotkanie nasze będzie dotyczyło tych przypadków, w których w czasie monitorowania rytmu serca dochodzi do interwencji wszczepionego kardiowertera-defibrylatora.

Kardiowerter-defibrylator jest urządzeniem o dużym poziomie skomplikowania, a jego wpływ na rytm serca jest różny.

  1. Zapewnia stymulację w czasie wystąpienia zwolnienia rytmu serca: bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy (S-A), blok przedsionkowo-komorowy (A-V), bradyarytmia w przebiegu migotania przedsionków
  2. Zapewnia terapię w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego lub migotania komór:
    • stymulacja antyarytmiczna (antytachycardia pacing, ATP) – terapia niskoenergetyczna (niskonapięciowa)
    • kardiowersja lub defibrylacja – terapie wysokoenergetyczne (wysokonapięciowe).
Do góry