Chory z ostrym zespołem wieńcowym i wielonaczyniową chorobą wieńcową – trudne decyzje

lek. Wojciech Majda
dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK

II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: lek. Wojciech Majda, II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa, e-mail: womajda@ikard.pl

Wielonaczyniową chorobę wieńcową rozpoznaje się nawet u 50% chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, co może negatywnie wpływać na dalsze rokowanie. W porównaniu z pacjentami z jednonaczyniową chorobą wieńcową ci z zawałem mięśnia sercowego z przetrwałym uniesieniem odcinka STEMI oraz wielonaczyniową chorobą wieńcową są obciążeni wyższym ryzykiem niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego, zgonu, ponownych ostrych zespołów wieńcowych oraz kolejnych przezskórnych interwencji wieńcowych nie tylko w trakcie hospitalizacji, lecz także w obserwacji odległej.

Wprowadzenie

Choroba wieńcowa (CAD – coronary artery disease) pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie i w Polsce. Według raportu Państwowego Zakładu Higieny (PZH) z 2010 r. dotyczącego sytuacji zdrowotnej Polaków najczęstszą przyczyną śmiertelności były choroby układu krążenia (46% ogółu zgonów), głównie choroba niedokrwienna serca, w tym zawał mięśnia sercowego.1 Liczba pacjentów z CAD rośnie także na skutek wydłużenia życia, postępów w zakresie profilaktyki wtórnej oraz poprawy rokowania osiągniętej dzięki skutecznym metodom leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW).2,3 Nowoczesne leczenie chorych z OZW za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI – percutaneous coronary intervention) – angioplastyki z implantacją stentów lub balonowej angioplastyki wieńcowej (POBA – plain old balloon angioplasty) – w połączeniu ze skuteczną farmakoterapią poprawiło rokowanie w okresie ostrym oraz obserwacji odległej.4,5

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej. Z danych Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) wynika, że w 2014 r. w Polsce było zarejestrowanych 155 pracowni kardiologii inwazyjnej, z czego 92% prowadziło całodobowy dyżur hemodynamiczny dla pacjentów z OZW. W przeliczeniu daje to 1 ośrodek z całodobowym dyżurem hemodynamicznym na ok. 250 tys. mieszkańców. Współczynnik ten był zgodny z europejskimi wytycznymi dotyczącymi leczenia pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI – ST elevation myocardial infarction).6

Leczenie interwencyjne w dużym stopniu wyparło już z praktyki klinicznej terapię opartą na lekach trombolitycznych. W analizie rejestru PL-ACS odsetek chorych leczonych tą metodą w STEMI zmniejszył się w latach 2003-2009 z 14% do 1%, a prawie 80% ...

Chorzy z OZW i MVD

Nawet u 50% chorych z OZW, zarówno ze STEMI, jak i zawałem mięśnia sercowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-ST elevation myocardial infarction), podczas koronarografii rozpoznaje się wielonaczyniową chorobę wieńcową (MVD – mu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Chorzy z OZW i MVD

Nawet u 50% chorych z OZW, zarówno ze STEMI, jak i zawałem mięśnia sercowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTEMI – [...]

CABG u chorych ze stabilną MVD

W badaniu CASS (Coronary Artery Surgery Study) wykazano, że chirurgiczna CR w chorobie trójnaczyniowej przyniosła najwięcej korzyści pacjentom z objawową CAD [...]

CABG vs PCI u chorych ze stabilną MVD

Do badania SYNTAX (Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery) włączono pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej i/lub chorobą [...]

Angioplastyka u chorych ze stabilną MVD

Wczesne doświadczenia leczenia MVD za pomocą POBA nie wykazały przewagi CR nad IR w 9-letniej obserwacji odległej. Ryzyko wystąpienia zgonu, zawału [...]

Angioplastyka u chorych ze STEMI i MVD: strategia CR gorsza od PCI IRA

Corpus i wsp. porównali skuteczność trzech strategii postępowania u pacjentów ze STEMI i MVD. W pierwszej grupie rewaskularyzacji poddano tylko IRA, [...]

Angioplastyka u chorych ze STEMI i MVD: strategia CR lepsza od PCI IRA

Bangalore i wsp. w kolejnej metaanalizie ocenili wyniki leczenia pacjentów ze STEMI i z MVD. Do analizy włączono 61 764 badanych. [...]

Angioplastyka u chorych ze STEMI i z MVD: strategia MVR równoważna PCI IRA

W analizie danych z koreańskiego rejestru KAMIR nie wykazano wyższości strategii rewaskularyzacji kilku naczyń (MVR – multivessel revascularization) nad PCI IRA. [...]

CR ad hoc vs procedury etapowe

Ważną kwestią, do tej pory nierozstrzygniętą, jest optymalny moment wykonania PCI pozostałych naczyń u pacjentów ze STEMI i z MVD. Kornowski [...]

Strategia postępowania u chorych z OZW i wstrząsem kardiogennym

Szczególną grupę stanowią pacjenci z OZW i MVD powikłanym wstrząsem kardiogennym. Bauer i wsp. poddali analizie dane z rejestru EHS-PCI. Do [...]

Angioplastyka u chorych z NSTEMI i MVD

W badaniu Lee i wsp. u chorych z NSTEMI i MVD oceniano bezpieczeństwo i skuteczność PCI z implantacją DES do kilku [...]

Dyskusja

W nowoczesnym leczeniu OZW optymalna rewaskularyzacja i moment jej przeprowadzenia nadal pozostają wyzwaniami klinicznymi. Tak zwana złota godzina, czyli jak najkrótszy [...]

Do góry