Stan przedegzaminacyjny

Redaktor działu: dr hab. n. med. Marcin Grabowski I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego?

lek. Michał Kowara1,2
dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Marcin Grabowski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

Nierozpoznane lub źle leczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do bardzo poważnych powikłań, a nawet zgonu. W związku z tym każdy lekarz powinien znać kolejne kroki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oparte na wytycznych towarzystw naukowych.

Wstęp

Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, takich jak zawał serca i udar mózgu, prowadzących do przedwczesnej śmierci bądź niepełnosprawności wyłączającej chorego z jego roli społecznej. Wielu z tych zdarzeń można by uniknąć bądź opóźnić ich wystąpienie pod warunkiem wczesnego rozpoznania i prawidłowego leczenia nadciśnienia tętniczego. Według badania NATPOL 2011 choroba ta występuje u 32% populacji Polski.1 W związku z tym każdy z nas, lekarzy, musi pamiętać w swojej praktyce o nadciśnieniu tętniczym oraz umieć je rozpoznawać i prawidłowo leczyć.

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego

Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest gabinetowy pomiar ciśnienia tętniczego przy okazji co najmniej dwóch wizyt. Bardzo istotna jest prawidłowa metoda pomiaru ciśnienia tętniczego – błędy wykonane na tym etapie mogą prowadzić do nieprawidłowego rozpoznania i niewłaściwych decyzji terapeutycznych. Dlatego też ważne jest przestrzeganie kroków przedstawionych na rycinie 1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

WSTĘP

Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, takich jak zawał serca i udar mózgu, prowadzących do przedwczesnej śmierci bądź niepełnosprawności [...]

ROZPOZNANIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

ROZPOCZYNANIE LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO – ALGORYTM AMERYKAŃSKI

ROZPOCZYNANIE LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO – ALGORYTM POLSKI

Według wytycznych PTNT z 2015 roku wpływ na decyzję o rozpoczęciu farmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego mają wartości ciśnienia tętniczego u chorego, [...]

TERAPIA NIEFARMAKOLOGICZNA I ARMAMENTARIUM LEKÓW

W farmakoterapii natomiast pierwszą linią leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego są diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE – [...]

Do góry