Spis treści

01/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Stan przedegzaminacyjny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Leki