Tajniki echokardiografii

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ocena funkcji rozkurczowej w świetle aktualnych wytycznych

dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego

Adres do korespondencji: dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź; e-mail: kwdowiakokrojek@gmail.com

W echokardiografii dysponujemy kilkoma parametrami, które dostarczają informacji o funkcji rozkurczowej serca. Dzięki praktycznym algorytmom zawartym w aktualnych wytycznych na podstawie łącznej analizy tych parametrów możliwa jest wiarygodna ocena występowania i stopnia nasilenia dysfunkcji rozkurczowej.

Wprowadzenie

Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory serca stanowi integralną część badania echokardiograficznego.1 Ma ona szczególne znaczenie u pacjentów zgłaszających się z dusznością i innymi objawami niewydolności serca. Jednocześnie jest ona jednym z trudniejszych elementów badania. W ostatnim czasie ukazały się wytyczne, które wprowadziły istotne zmiany w klasyfikacji i algorytmach oceny funkcji rozkurczowej.2

Podstawowe parametry echokardiograficzne w ocenie funkcji rozkurczowej

Prędkość fali E i A napływu mitralnego

Pomiaru dokonuje się w projekcji koniuszkowej czterojamowej, umieszczając bramkę dopplera pulsacyjnego na szczycie otwarcia płatków zastawki mitralnej (ryc. 1). Należy pamiętać, że w trakcie tachykardii, bloku A-V I stopnia czy rytmu ze stymulatora może dochodzić do fuzji obu fal, a podczas migotania przedsionków nie pojawia się fala A. U młodych zdrowych osób często spotyka się stosunek E/A >2 i nie świadczy to o wysokich ciśnieniach w lewym przedsionku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podstawowe parametry echokardiograficzne w ocenie funkcji rozkurczowej

Klasyfikacja funkcji rozkurczowej

Obserwowane zaburzenia funkcji rozkurczowej można podzielić według aktualnych wytycznych na trzy stopnie (tab. 1). Stopień I związany jest z upośledzeniem relaksacji [...]

Algorytmy oceny funkcji rozkurczowej

Pierwszym elementem w określaniu funkcji rozkurczowej jest ocena funkcji skurczowej lewej komory. W przypadku dysfunkcji skurczowej mamy również do czynienia z [...]

Podsumowanie

Ocena echokardiograficzna stanowi podstawową metodę określania funkcji lewej komory, zarówno skurczowej, jak i rozkurczowej. W echokardiografii dysponujemy kilkoma parametrami, które dostarczają [...]

Do góry