Zaburzenia rytmu i przewodzenia

Redaktor działu: dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Burza elektryczna – rozpoznanie i leczenie farmakologiczne

lek. Stanisław Morawski
dr n. med. Patrycja Pruszkowska
dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk
prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Adres do korespondencji: lek. Stanisław Morawski, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze; e-mail: morawski.stan@gmail.com

Optymalna farmakoterapia u pacjenta doświadczającego burzy elektrycznej powinna być ukierunkowana zarówno na leczenie choroby podstawowej, jak i eliminację czynników spustowych arytmii z uwzględnieniem jego stanu klinicznego, chorób towarzyszących oraz skuteczności dotychczasowego leczenia.

Wprowadzenie

Zgodnie z tradycyjną definicją burza elektryczna (ES – electrical storm) to stan niestabilności elektrycznej polegającej na wystąpieniu ≥3 częstoskurczów komorowych (VT – ventricular tachycardia) lub epizodów migotania komór (VF – ventricular fibrillation) w ciągu 24 godzin.1-2

U pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD – implantable cardioverter-defibrillator) bądź stymulatorem resynchronizującym z funkcją ICD (CRT-D – cardiac resynchronization therapy with defibrillator) najczęściej stosowaną definicją jest wystąpienie ≥3 adekwatnych interwencji, tj. stymulacji przeciwtachyarytmicznej (ATP; ryc. 1) bądź wyładowań wysokoenergetycznych (ryc. 2 i 3) z powodu oddzielnych epizodów złośliwej arytmii komorowej w ciągu jednej doby.1-2 Część autorów uznaje za konieczne występowanie minimalnego przedziału czasowego ≥5 minut między poszczególnymi epizodami arytmii komorowej.3-4

Rozpoznanie

 W przypadku podejrzenia burzy elektrycznej kluczowym elementem pozwalającym na wdrożenie odpowiedniej terapii jest rejestracja zaburzeń rytmu serca towarzyszących interwencjom implantowanego ICD/CRT-D i kontrola jego zapisów w celu wykluczenia nieadekwatnych interwencji (tab. 1) oraz interwencji fantomowych, czyli odczuwanych przez pacjenta, a nieznajdujących odzwierciedlenia w pamięci urządzenia w postaci rzeczywistych wysokoenergetycznych interwencji. Interwencje fantomowe dotykają aż ok. 5% populacji chorych po implantacji ICD.5

Ocenia się, że ES występuje u 3,5-6,7% pacjentów ze wszczepionym urządzeniem w profilaktyce pierwotnej i u 10-40% chorych w profilaktyce wtórnej nagłego zgonu sercowego.6-7 Pojawienie się ES u chorych z ICD/CRT-D jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu, zwiększającym je 2-3-krotnie w obserwacji odległej; ryzyko to jest największe w ciągu pierwszych trzech miesięcy od epizodu ES.3,7-10 Arytmiami komorowymi, odpowiedzialnymi za wystąpienie burzy elektrycznej, mogą być VF oraz zarówno monomorficzne, jak i polimorficzne VT. Najczęstszą przyczynę ES stanowią jednak monomorficzne VT.11 Powody jej występowania nie są dokładnie znane.

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań wśród czynników predysponujących do wystąpienia ES wymienia się zaburzenia, takie jak: niedokrwienie mięśnia sercowego, nasilenie niewydolności serca (HF – heart failure), zaburzenia elektrolitowe (gł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Farmakoterapia

Optymalna farmakoterapia u pacjenta doświadczającego burzy elektrycznej powinna być ukierunkowana zarówno na leczenie choroby podstawowej, jak i eliminację czynników spustowych arytmii [...]

Do góry