Przypadek kliniczny

Zaawansowane zaburzenia rytmu i przewodnictwa przedsionkowo-komorowego u pacjentki z pentalogią Fallota

dr n. med. Jolanta Wrzesińska
dr n. med. Ryszard Wlazłowski

Pododdział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Adres do korespondencji: dr n. med. Jolanta Wrzesińska

Pododdział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu

ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz; e-mail: kardiologia@wss.zgierz.pl

  • W artykule przedstawiono obszerny opis przypadku, w którym doszło do zaawansowanych zaburzeń rytmu i przewodzenia przedsionkowo-komorowego u starszej kobiety z pentalogią Fallota
  • O pentalogii Fallota mówimy, gdy obok wady siniczej dodatkowo występuje przetrwały otwór owalny lub ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Sześćdziesięciosześcioletnia pacjentka z nieskorygowaną pentalogią Fallota – po zespoleniu paliatywnym (Blalocka-Taussig) przeprowadzonym w 4 roku życia i hospitalizacji w wieku 14 lat z powodu gruźlicy – pozostawała pod opieką Pododdziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w latach 2014-2017. Powodem hospitalizacji były różne nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca oraz zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

 

W zapisie elektrokardiograficznym wykonanym przy przyjęciu w 2014 roku rejestrowano trzepotanie przedsionków z czynnością komór 70/min, oś serca była odchylona w prawo, szerokość zespołów QRS wynosiła 83 ms. W trakcie hospitalizacji zaobserwowano asymptomatyczne, przemijające zaburzenia przewodzenia pod postacią bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia. W wykonanym badaniu całodobowego monitorowania EKG przez cały czas zapisu utrzymywał się blok przedsionkowo-komorowy III stopnia o średniej częstości komór 51/min, zarejestrowano jeden epizod częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS (7 zespołów QRS) o częstości 150/min.

W czasie kolejnej hospitalizacji w kwietniu 2016 roku w zapisie EKG rejestrowano częstoskurcz przedsionkowy ze zmiennym przewodzeniem przedsionkowo-komorowym, ze średnią częstością komór 60/min, oś serca była odchylona w prawo, stwierdzono blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB – right bundle branch block; szerokość zespołów QRS 120/ms). W kolejnych zapisach EKG obserwowano powrót rytmu zatokowego miarowego o częstości 72/min z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia (odstęp PQ 300 ms), RBBB (szerokość QRS 120/ms); oś serca była odchylona w prawo.

W trakcie ostatniej hospitalizacji chorej w lutym 2017 roku w zapisie EKG rejestrowano trzepotanie przedsionków, szerokość zespołów QRS 103 ms, liczne pojedyncze różnokształtne pobudzenia komorowe o morfologii RBBB i bloku lewej odnogi pęczka Hisa...

W badaniu przedmiotowym stwierdzano małą masę ciała (39 kg przy wzroście 150 cm; BMI 17,3), sinicę centralną, palce pałeczkowate, szmer skurczowy nad zastawką płucną, trzeszczenia nad obydwoma polami płucnymi oraz obrzęki kończyn dolnych. Rejestro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

Tetralogia Fallota (ToF – tetralogy of Fallot) jest najczęstszą siniczą wadą serca i stanowi 10% wszystkich wrodzonych wad serca oraz 75% [...]

Omówienie

Zaburzenia rytmu serca stanowią istotny problem u osób leczonych paliatywnie (zespolenie systemowo-płucne). Często spotykane są przedwczesne pobudzenia pochodzenia nadkomorowego, trzepotanie i [...]

Do góry