Echokardiografia

Echokardiograficzna ocena funkcji hemodynamicznej przedsionków

dr hab. n. med. Michał Plewka, profesor uczelni, FESC1
lek.Karolina Kupczyńska2

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Oddział Kardiologiczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Karolina Kupczyńska

Oddział Kardiologiczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Wł. Biegańskiego w Łodzi

ul. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

e-mail: karolinakupczynska@gmail.com

  • Ocena lewego przedsionka jest złożona i wykracza poza interpretację jego wymiaru przednio-tylnego, niestety takie uproszczenie jest dość często przyjmowane przez echokardiografistów i klinicystów podejmujących decyzje na podstawie takich opisów, dlatego warto przypomnieć aktualne zasady tej oceny w badaniu echokardiograficznym

Echokardiograficzna ocena funkcji przedsionków odgrywa coraz istotniejszą rolę w wielu obszarach kardiologii dotyczących schorzeń takich jak wady serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia rytmu1,2. W zaleceniach European Heart Rhythm Association (EHRA) wyróżniono pojęcie tzw. kardiomiopatii przedsionkowej, definiowanej jako zmiany strukturalne, czynnościowe i elektryczne dotyczące przedsionków i wywołujące potencjalnie istotne objawy kliniczne (tab. 1)3.

W aktualnych zaleceniach dotyczących oceny jam serca podkreślono, że ocena lewego przedsionka (LA – left atrium) jest złożona i zdecydowanie wykracza poza interpretację jego wymiaru przednio-tylnego jako jedynego pomiaru4. Ponieważ takie uproszczenie jest dość często przyjmowane zarówno przez echokardiografistów wykonujących badania, jak i przez klinicystów podejmujących decyzje na podstawie takich opisów, warto przypomnieć aktualne zasady oceny LA w badaniu echokardiograficznym.

Ocena wielkości lewego przedsionka

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami wielkość LA powinna być mierzona na koniec skurczu lewej komory (gdy wielkość jamy lewego przedsionka jest największa). Należy wybrać projekcję, w której uzyskamy największy rozmiar przedsionka (warto pamiętać, że ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena czynności hemodynamicznej lewego przedsionka

<<>>

Doppler fali pulsacyjnej

Funkcję lewego przedsionka można ocenić za pomocą dopplerowskiego pomiaru fali A napływu mitralnego. Fala A odpowiada fazie aktywnego skurczu LA w [...]

Ocena odkształcenia

Zaawansowane techniki echokardiograficzne, takie jak tkankowa echokardiografia dopplerowska czy metoda śledzenia markerów akustycznych, umożliwiają szczegółową analizę funkcji miokardium, także LA. Każda [...]
Do góry