Czym jest opieka koordynowana?

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
dr n. med. Urszula Cieślik-Guerra

Katedra i I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

Katedra i I Klinika Kardiologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego

ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

 • Podstawowe pojęcia związane z koordynowaną opieką medyczną
 • Czynniki jej powstania, cele i warunki sprawnego funkcjonowania
 • Przykłady wykorzystania opieki koordynowanej w polskim systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego

Artykuł poświęcony koordynowanej opiece medycznej został podzielony na dwie części. W pierwszej opisujemy czynniki, które przyczyniły się do jej powstania, definicje, cele oraz istotne uwarunkowania sprawnego funkcjonowania. W drugiej omawiamy przykłady wykorzystania opieki koordynowanej w polskim systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do chorób układu krążenia.

Uwarunkowania pociągające za sobą konieczne zmiany w opiece zdrowotnej

Efektywność systemu ochrony zdrowia jest wypadkową radzenia sobie z rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społecznymi oraz wykorzystania kurczących się zasobów finansowych i ludzkich. Organizacja systemu ochrony zdrowia stoi przed licznymi wyzwaniami, do których należą m.in.:

 • rosnąca długość życia
 • wielochorobowość
 • konieczność sprostania wytycznym postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych
 • zapewnienie równego dostępu do świadczeń zdrowotnych
 • wzrastające koszty świadczeń zdrowotnych
 • cyfryzacja i telemedycyna
 • uwarunkowania prawne
 • kryzys i związane z nim ograniczenia możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych
 • zagrożenia epidemiczne – wysuwające się ostatnio na pierwszy plan1.

W większości krajów dominuje fragmentaryczna opieka medyczna, która cechuje się ułożonymi hierarchicznie, oddzielnymi i w znacznym stopniu niezależnymi ośrodkami opieki zdrowotnej. Mają one za zadanie się uzupełniać. Decentralizacja i wąska specjalizacja wielu ośrodków koliduje z wydajnością systemu opieki nad pacjentem2. Niestety, obserwując codzienne realia naszej pracy, widzimy, że ten rodzaj opieki medycznej się nie sprawdza. Pociąga za sobą koszty, bezradność pracowników ochrony zdrowia wynikającą z ograniczonego przepływu informacji medycznych oraz frustrację pacjentów błądzących w tak funkcjonującym systemie. Niezbędne świadczenia nie są dostarczane lub trafiają do pacjenta z dużym opóźnieniem. Wskaźniki efektywności kosztowej podejmowanych działań są złe.

Zachodzi konieczność stworzenia programów opieki dostarczających najwyższej jakości świadczenia i zapewniających najlepsze efekty zdrowotne wszystkim ubezpieczonym, przy najniższym koszcie dla systemu. Dla osiągnięcia tego celu ważna jest integracja świadczeń na różnym poziomie opieki medycznej, we właściwym czasie i najlepiej w jednym miejscu, co przyczynia się do poprawy komfortu chorych. Takie rozwiązania pozwalają codziennej praktyce zbliżyć się do wymogów zawartych w aktualnych wytycznych. Jak wynika z analiz, zapewnia je właśnie koordynowana opieka zdrowotna.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Uwarunkowania pociągające za sobą konieczne zmiany w opiece zdrowotnej

Efektywność systemu ochrony zdrowia jest wypadkową radzenia sobie z rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społecznymi oraz wykorzystania kurczących się zasobów finansowych i [...]

Definicja, zakres, cele i rodzaje koordynowanej opieki zdrowotnej

Opieka koordynowana bywa nazywana także opieką całościową, wszechstronną, zintegrowaną, kompleksową, współdzieloną. Aktualna definicja Światowej Organizacji Zdrowia z 2014 r. brzmi: „Koordynowana [...]

Koordynator

Jak wynika z nazwy, opieka koordynowana wymaga koordynatora. Może to być osoba lub zespół zarządzający. Tę rolę w różnych programach powierza [...]

Płatnik

Kluczowe znaczenie dla powodzenia wszelkich innowacyjnych form opieki medycznej ma otwartość na zmiany i gotowość do ich finansowania. Powszechne wdrażanie skoordynowanej [...]

Telemedycyna

Dynamiczny rozwój koordynowanej opieki medycznej w XXI w. jest możliwy dzięki postępowi technik teleinformatycznych. Obecnie większość osób ma dostęp do internetu. [...]

Koordynowana opieka kardiologiczna

Mimo dynamicznego postępu, który dokonał się w polskiej kardiologii w ostatnich latach, choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają zasadniczą przyczyną zgonów8,9. Dlatego m.in. [...]

Program koordynowanej opieki po zawale serca – KOS-zawał

Program KOS-zawał jest prowadzony od października 2017 r. Do jego głównych celów należą: zmniejszenie liczby zgonów, niepełnosprawności oraz ułatwienie szybkiego powrotu [...]

Program koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca – KONS

Kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS) to projekt pilotażowego programu przeznaczony dla osób z niewydolnością serca wysokiego ryzyka (po [...]

POZ PLUS

To pilotażowy program mający na celu wdrożenie zasad opieki koordynowanej w ramach POZ. Został uruchomiony w wybranych placówkach POZ 1 lipca [...]

Do góry