Temat numeru

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) – kwalifikacja, techniki implantacji i prowadzenie terapii

dr n. med. Jakub Staromłyński1,2
lek. Dominik Drobiński1,2
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski1,2

1Klinika Kardiochirurgii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

2Centrum Terapii Pozaustrojowych przy Klinice Kardiochirurgii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jakub Staromłyński

Klinika Kardiochirurgii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centralny Szpital Kliniczny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

e-mail: jakubstaromlynski@gmail.com

  • Zastosowanie ECMO w leczeniu przypadkowej hipotermii głębokiej
  • Terapia ECMO u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia
  • Rodzaje terapii, kwalifikacja pacjentów, techniki kaniulacji i dalsze postępowanie


Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO – extracorporeal membrane oxygenation) jest bardzo złożoną, interdyscyplinarną metodą leczenia. Wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności związanych z technicznymi aspektami implantacji układu, utrzymaniem prawidłowych parametrów przepływu (prawidłowej perfuzji), lecz także wdrożenia i kontynuowania intensywnego leczenia choroby podstawowej1.

Do prawidłowego zakwalifikowania i prowadzenia chorych konieczne jest stworzenie wysokospecjalistycznego zespołu lekarzy, perfuzjonistów oraz personelu pielęgniarskiego. Coraz częściej w piśmiennictwie używa się określenia „zespół ECMO”, nawiązując do powszechnie funkcjonującej w chorobach sercowo-naczyniowych „grupy sercowej” (heart team)1,2. W skład podstawowego zespołu ECMO, którego zadaniem jest kwalifikacja pacjentów, implantacja i rozpoczęcie wspomagania, wchodzą kardiochirurdzy, anestezjolodzy i perfuzjoniści. Do rozszerzonego zespołu ECMO, którego rolą jest dalsze ukierunkowanie i współprowadzenie leczenia, powinni należeć radiolodzy, kardiolodzy oraz pneumonolodzy zajmujący się wykonywaniem i interpretacją bronchofiberoskopii1,2. W doświadczonych ośrodkach ECMO kwalifikacja może odbywać się telefonicznie. Jest ona prowadzona z lekarzem na miejscu zdarzenia lub lekarzem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Skraca to czas podjęcia decyzji o terapii i umożliwia sprawniejsze przygotowanie się zespołu do przeprowadzenia procedury. W niektórych przypadkach, kiedy transport chorego (kołowy czy lotniczy) stwarza duże ryzyko wystąpienia powikłań lub jest wręcz przeciwwskazany, możliwe jest założenie układu ECMO w ośrodku, w którym obecnie przebywa chory. Jest to tzw. ECMO transportowe, mające szczególne znaczenie u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową3. Chory z układem ECMO może zostać bezpiecznie przekazany do ośrodka, w którym będzie dalej leczony (ryc. 1).

Szczególnego znaczenia ECMO transportowe nabrało w czasie pandemii COVID-19, co było związane z koniecznością podejmowania bardzo szybkich decyzji o implantacji układu u chorych z ostrą niewydolnością oddechową zakażonych SARS-CoV-2 (ryc. 2)4.

Kwalifikacja – hipotermia głęboka

Przypadkowa głęboka lub ciężka hipotermia jest definiowana jako niezamierzone obniżenie temperatury ciała poniżej 32ºC prowadzące do wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca i destabilizacji układu krążenia1,2. W konsekwencji dochodzi do objawó...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje terapii ECMO i techniki kaniulacji

Terapię ECMO można podzielić zasadniczo na 2 rodzaje wspomagania:

Monitorowanie i zakończenie terapii ECMO

Niezwłocznie po wprowadzeniu kaniul i kontroli bezpowietrzności połączenia uruchamia się wspomaganie. W chwili startu najważniejszym elementem oceny prawidłowej pracy jest upewnienie [...]

Podsumowanie

ECMO nie jest obecnie jedynie terapią służącą oksygenacji pozaustrojowej. Początkowo tę metodę stosowano wyłącznie u dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową jako [...]

Do góry