Stan przedegzaminacyjny

Postępowanie u dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca (cz. 2)

dr n. med.Michał Kowara1,2
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Krótka charakterystyka najważniejszych wad serca u dorosłych pacjentów, z naciskiem na obraz kliniczny i zalecane metody leczenia – na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2020 r.

Rys epidemiologiczny, podział wad serca i ogólne zasady postępowania

W przeszłości zdecydowana mniejszość dzieci z umiarkowaną i ciężką wrodzoną wadą serca dożywała dorosłego wieku. Przełomem w leczeniu było zastosowanie zespolenia systemowo-płucnego w latach 50. XX w.1 W miarę upływu lat techniki kardiochirurgiczne były rozwijane i udoskonalane, a w terapii wad serca coraz większą rolę zaczęło odgrywać leczenie wewnątrznaczyniowe i stosowanie urządzeń wszczepialnych (szczególnie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów). Nie można zapomnieć również o roli farmakoterapii w długotrwałym leczeniu tej grupy pacjentów. W rezultacie na przestrzeni lat istotnie poprawiła się przeżywalność chorych z wrodzonymi wadami serca. Duża analiza kohortowa przeprowadzona na grupie 7038 osób <16 r.ż. leczonych operacyjnie w ośrodku Rikshospitalet w Oslo w latach 1971-2011 wykazała wzrost bezwzględnej liczby operowanych młodych pacjentów z prostymi i złożonymi wadami serca (1106 operowanych dzieci w latach 1971-1979 wobec 2572 operowanych dzieci w latach 2000-2011), zwiększenie przeżywalności powyżej 16 r.ż. (tab. 1) oraz istotne zmniejszenie konieczności reoperacji2.

Zatem coraz więcej pacjentów z wrodzonymi wadami serca dożywa wieku dorosłego i podlega opiece kardiologów-internistów. Warto również dodać, że odsetek dzieci z tego typu wadami zmniejszył się ze względu na coraz większe rozpowszechnienie suplementacji kwasu foliowego (co wykazano w badaniu kanadyjskim, które obejmowało populację dzieci z prowincji Quebec – w Kanadzie od 1998 r. obowiązkowe jest dodawanie kwasu foliowego do mąki i makaronów oraz produktów kukurydzianych)3.

Ogólne zasady opieki nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca opisano w poprzedniej części artykułu. W bieżącej części zostaną przedstawione poszczególne wady serca pod kątem obrazu klinicznego i leczenia. Podstawowymi metodami terapeutycznymi w tej grupie pacjentów są leczenie operacyjne (lub wewnątrznaczyniowe) oraz farmakoterapia, opisane szczegółowo w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z 2020 r.4 Trzeba jednak zaznaczyć, że z jednej strony nie wszyscy pacjenci z wrodzonymi wadami serca byli operowani w dzieciństwie (ponieważ nie zaistniała taka konieczność lub wada nie została wykryta), z drugiej strony – niektórzy dorośli pacjenci wymagają leczenia z uwagi na odległe powikłania operacji wykonanej we wczesnym dzieciństwie, ponieważ bez jej przeprowadzenia nie mieliby szans na przeżycie do wieku dorosłego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rys epidemiologiczny, podział wad serca i ogólne zasady postępowania

W przeszłości zdecydowana mniejszość dzieci z umiarkowaną i ciężką wrodzoną wadą serca dożywała dorosłego wieku. Przełomem w leczeniu było zastosowanie zespolenia [...]

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i nieprawidłowy spływ żył płucnych

Wyróżnia się 5 typów ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD – atrial septal defect): typu otworu wtórnego (80%), typu otworu pierwotnego (15%), typu [...]

Ubytek przegrody międzykomorowej

Wyodrębnia się 4 typy ubytku przegrody międzykomorowej (VSD – ventricular septal defect): ubytek w części błoniastej (80%), ubytek w części mięśniowej [...]

Koarktacja aorty

Koarktacja aorty to okrężne zwężenie fragmentu aorty, najczęściej w okolicy ujścia przewodu tętniczego. Często współwystępuje z innymi schorzeniami, takimi jak dwupłatkowa [...]

Anomalia Ebsteina

W anomalii Ebsteina główną nieprawidłowością jest przemieszczenie zastawki trójdzielnej w kierunku wierzchołka prawej komory, co prowadzi do jej „atrializacji”. W takiej [...]

Tetralogia Fallota

Na tetralogię Fallota składają się 4 elementy, przy czym kluczowe (również z punktu widzenia terapeutycznego) są 2 wymienione jako pierwsze:

Pozostałe wady serca

<<<|Tabela 7>>>

Podsumowanie

Najważniejszym aspektem dotyczącym terapii dorosłych z wrodzonymi wadami serca (leczonych operacyjnie w dzieciństwie lub nieleczonych) jest ocena wskazań do leczenia zabiegowego [...]

Do góry