Ostre rozwarstwienie aorty piersiowej

dr n. med. Jakub Staromłyński1,2
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski1,2

1Klinika Kardiochirurgii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

2Centrum Terapii Pozaustrojowych przy Klinice Kardiochirurgii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jakub Staromłyński

Klinika Kardiochirurgii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centralny Szpital Kliniczny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

e-mail: jakubstaromlynski@gmail.com

  • Klasyfikacja ostrych zespołów aortalnych
  • Podstawowe metody diagnostyczne
  • Chirurgiczne i endowaskularne leczenie rozwarstwienia aorty piersiowej oraz leczenie hybrydowe


Badania populacyjne wykazały, że ponad 60% tętniaków aorty piersiowej jest zlokalizowanych w części wstępującej (ryc. 1) lub w opuszce aorty, a 10% w łuku1. Ostre rozwarstwienie aorty powstaje w wyniku lokalnego lub rozległego uszkodzenia błony środkowej aorty i uformowania się 2 kanałów: rzekomego (false lumen) i prawdziwego (true lumen). Wzrost ciśnienia w kanale fałszywym wywołuje upośledzenie perfuzji tkankowej i prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia narządów, może także powodować ostre niedokrwienie kończyn dolnych2. Ten mechanizm odpowiada za rozwój zespołu upośledzonej perfuzji (malperfusion), który jest główną przyczyną powikłań i zgonów3.

W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (ESC/EACTS – European Society of Cardiology/European Association for Cardio-Thoracic Surgery) z 2014 r. dotyczących rozpoznawania i leczenia chorób aorty wprowadzono klasyfikację ostrych zespołów aortalnych (tab. 1). W 2019 r. został opublikowany konsensus grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (EACTS/ESVS – European Association for Cardio-Thoracic Surgery/European Society for Vascular Surgery), w którym uzupełniono istniejącą klasyfikację ostrych i przewlekłych patologii aorty oraz wprowadzono nową definicję ostrego rozwarstwienia nonA-nonB4.

Podstawowym badaniem diagnostycznym potwierdzającym rozpoznanie ostrego rozwarstwienia aorty pozostaje bramkowana EKG tomografia klatki piersiowej z zastosowaniem środka kontrastowego3. Echokardiografia pomimo wysokiej czułości nie jest badaniem swoistym. Ma natomiast kluczowe znaczenie w ocenie funkcji zastawki aortalnej4.

Złożony problem operacyjnego zaopatrywania ostrych chorób aorty doprowadził do powstania wysokospecjalistycznych zespołów obejmujących kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych, radiologów interwencyjnych, anestezjologów, a obecnie również genetyków klinicznych. Zadaniem zespołu jest przede wszystkim szybka i właściwa interpretacja badań oraz stanu klinicznego chorego, a w efekcie – kwalifikacja do właściwego postępowania terapeutycznego4. Opiekę nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym sprawuje dobrze wyszkolony i doświadczony zespół pielęgniarsko-lekarski. Chorzy z podejrzeniem ostrych zespołów aortalnych powinni być kierowani do ośrodków najbardziej doświadczonych w leczeniu takich schorzeń, dysponujących zapleczem diagnostycznym i możliwościami terapeutycznymi o najwyższym stopniu referencyjności. W piśmiennictwie takie ośrodki są nazywane centrami aortalnymi4. Ich tworzenie nie tylko będzie miało wpływ na polepszenie jakości leczenia, lecz także skróci czas przekazania chorego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ostre zespoły aortalne – patofizjologia rozwarstwionej aorty

Ostre zespoły aortalne są definiowane jako stany nagłe, w których w wyniku pęknięcia błony środkowej i wewnętrznej dochodzi do powstania kanału [...]

Diagnostyka obrazowa

Nadrzędnym celem badań obrazowych jest zlokalizowanie miejsca rozwarstwienia, uwidocznienie zajętych segmentów oraz gałęzi aorty. Dodatkowo ocenia się wielkość, zakres rozwarstwienia czy [...]

Leczenie operacyjne i hybrydowe, stentgrafty chirurgiczne

Leczenie ostrych zespołów aortalnych w większości przypadków wymaga podejścia interdyscyplinarnego – zaangażowania specjalistów kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, a także dostępności ramienia angiograficznego. [...]

Leczenie endowaskularne

Wskazaniem do zabiegu TEVAR (thoracic endovascular aortic repair) jest powikłane rozwarstwienie aorty typu B, w którym wrota rozwarstwienia zaczynają się poniżej [...]

Podsumowanie

Ostre rozwarstwienie aorty piersiowej mimo postępu technologicznego jest wciąż obarczone wysokim ryzykiem śmiertelności. Konieczne jest leczenie wielodyscyplinarne w ośrodkach o najwyższej [...]

Do góry