Upstream therapy w prewencji pierwotnej i wtórnej migotania przedsionków

dr n. med. Dominika Dąbrowska

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Dominika Dąbrowska

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

e-mail: dominikaw86@gmail.com

  • Leczenie uzupełniające (upstream therapy) jako metoda zapobiegania rozwojowi migotania przedsionków i jego progresji do formy utrwalonej
  • Dlaczego warto stosować profilaktykę i jak prowadzić ją prawidłowo
  • Grupy leków uznanych lub rozważanych w prewencji migotania przedsionków


Upstream therapy to terapia prewencyjna u pacjentów z czynnikami ryzyka migotania przedsionków (AF – atrial fibrillation) z nieudokumentowaną arytmią lub u chorych po napadzie AF, u których chcemy zapobiec nawrotom arytmii. Te działania można nazwać odpowiednio profilaktyką pierwotną i wtórną AF.

Prewencja pierwotna AF polega na wdrożeniu środków zapobiegawczych u pacjentów z grupy ryzyka, czyli obciążonych chorobami układu sercowo-naczyniowego, które predysponują do rozwoju tej arytmii. Ta strategia powinna być zastosowana, zanim dojdzie do przebudowy przedsionków i ich zwłóknienia. Terapia upstream odnosi się do wdrażania leków innych niż antyarytmiczne, które hamują przebudowę przedsionków i włóknienie, wykazują działanie przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Wszystkie te działania mają zapobiec wystąpieniu lub nawrotom arytmii.

Leki stosowane zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej AF mogą wpływać na kanały jonowe przedsionków, połączenia szczelinowe, a także gospodarkę wapniową. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa hamowanie aktywności reninowej osocza, a więc szlaku renina–angiotensyna–aldosteron. Optymalne leczenie niewydolności serca lub nadciśnienia tętniczego może zapobiec AF, co pozytywnie wpływa na jakość życia pacjentów i zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych1.

Migotanie przedsionków – dlaczego warto stosować profilaktykę

AF to forma tachyarytmii nadkomorowej przebiegająca z nieskoordynowaną elektryczną aktywacją przedsionków, skutkującą ich nieskutecznym skurczem. Z klinicznego punktu widzenia można wyróżnić postać objawową i bezobjawową AF. Jest to najczęstsza na świecie arytmia osób dorosłych, która wiąże się ze znaczną śmiertelnością, jednocześnie wpływając na zdrowie publiczne i obciążając gospodarkę zdrowotną1,2. AF przyczynia się do występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych, za które najczęściej odpowiada skrzeplina uwalniana z lewego przedsionka. Stanowi ona następstwo zastoju krwi w uszku lewego przedsionka i w samym przedsionku, który nie jest w stanie wykonać skurczu. Tak uformowana skrzeplina może z biegiem krwi dostać się do ośrodkowego układu nerwowego, powodując udar, lub do tętnicy krezkowej, skutkując ostrym niedokrwieniem jelit, a nawet do kończyny dolnej, wywołując jej ostre niedokrwienie2. Wszystkie przedstawione scenariusze mogą prowadzić do trwałej inwalidyzacji pacjenta, a nawet zgonu. W związku z tym od wielu lat zainteresowanie kardiologów wzbudzała koncepcja zastosowania leków, które mogą wpływać na ryzyko pojawienia się AF.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora angiotensyny II

Angiotensyna II to hormon o silnych właściwościach presyjnych i mitogennych wywierający działanie poprzez wpływ na 2 typy receptorów błonowych – AT1 [...]

Antagoniści receptora mineralokortykoidowego (antagoniści aldosteronu)

Udowodniono, że aldosteron jest substratem dla zaburzeń rytmu przedsionków związanych z ich zwłóknieniem, przerostem miocytów i zaburzeniami przewodzenia5.

Statyny

Z uwagi na istotną rolę zapalenia w AF zainteresowano się statynami, których plejotropowe działanie mogłoby się przyczynić do zapobiegania występowaniu arytmii. [...]

β-adrenolityki

β-adrenolityki to jedna z najczęściej przepisywanych grup leków na świecie, o wysokiej skuteczności w terapii wielu schorzeń kardiologicznych. Większość dowodów przemawia [...]

Leki rozważane jako leczenie uzupełniające

Dane z małych badań sugerowały, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 mogłyby stanowić skuteczną opcję leczenia prewencyjnego pacjentów z AF. Jednak w [...]

Podsumowanie

Upstream therapy, czyli leczenie uzupełniające AF, jest ważnym elementem prewencji pierwotnej i wtórnej tej najczęściej występującej arytmii nadkomorowej. W pierwszym przypadku [...]
Do góry