Temat numeru

Litotrypsja wewnątrznaczyniowa
Nowoczesna technika rewaskularyzacji mocno zwapniałych zwężeń w tętnicach wieńcowych

lek. Marta Bujak
dr hab. n. med. Wojciech Wańha

III Katedra Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Wojciech Wańha

III Katedra Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

e-mail: wojciech.wanha@gmail.com

  • Zastosowanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej we współczesnej kardiologii interwencyjnej
  • Opis techniki, skuteczność i profil bezpieczeństwa, korzyści wynikające z jej wykorzystania
  • Algorytm postępowania w przypadku silnie uwapnionych zwężeń w tętnicach wieńcowych


Silnie uwapnione zwężenia w tętnicach wieńcowych pozostają ogromnym wyzwaniem dla współczesnej kardiologii interwencyjnej. Wiążą się one z częstszym występowaniem poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacji ogólnej1-4. Ciężkie zwapnienia dotyczą 20% pacjentów poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI – percutaneous coronary intervention) i są związane ze zwiększonym ryzykiem niepowodzenia zabiegu oraz zwiększonym odsetkiem powikłań5,6.

Jak wiele innych dziedzin, także kardiologia inwazyjna dąży do indywidualizacji oraz personalizacji rozwiązań terapeutycznych w celu optymalizacji wyników. Dobranie odpowiedniego sposobu postępowania oraz modyfikacja zmiany miażdżycowej przed implantacją stentu są kluczowymi czynnikami zwiastującymi powodzenie zabiegu7,8. Aktualne strategie zalecane w celu przygotowania silnie zwapniałych zmian miażdżycowych przed implantacją stentu obejmują predylatację z użyciem balonów non-compliant, wysokiego i ultrawysokiego ciśnienia, zastosowanie cewników balonowych tnących lub nacinających oraz rotablację9. Techniki te wiążą się jednak ze zwiększonym ryzykiem powikłań10. Litotrypsja wewnątrznaczyniowa (IVL – intravascular lithotripsy) stanowi obiecującą nową metodę modyfikacji silnie zwapniałej blaszki miażdżycowej, charakteryzującą się korzystnym profilem bezpieczeństwa oraz wysoką skutecznością kliniczną i angiograficzną. Jest ona z powodzeniem stosowana zarówno w zwapniałych tętnicach wieńcowych, jak i obwodowych.

Charakterystyka zwapniałych zmian miażdżycowych

Silnie uwapnione zwężenia tętnic wieńcowych charakteryzują się zmniejszoną podatnością ściany naczynia na poszerzenie oraz nieprawidłową odpowiedzią naczynioruchową11. Typowymi czynnikami ryzyka ich występowania są podeszły wiek, cukrzyca oraz przewlekła choroba nerek12,13. Liczne badania wykazały, że mają one również związek z częstszym występowaniem zawału mięśnia sercowego, koniecznością ponownej rewaskularyzacji tej samej zmiany oraz krótszym czasem przeżycia14.

Odpowiednie poszerzenie zwapniałych zmian za pomocą angioplastyki balonowej jest zadaniem trudnym, często niemożliwym. Ponadto obecność zwapniałych zwężeń wiąże się ze zwiększonym ryzykiem malapozycji bądź niedoprężenia stentu. Przy planowaniu zab...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Litotrypsja wewnątrznaczyniowa

System Shockwave (Shockwave Medical Inc., Fremont, California, USA) wykorzystuje urządzenie, jakim jest litotryptor generujący fale ultradźwiękowe prowadzące do wytworzenia fali uderzeniowej [...]

Rotatrypsja – połączenie IVL i rotablacji

U części pacjentów z silnie uwapnionymi głębokimi blaszkami miażdżycowymi angioplastyka balonowa czy rotablacja mogą cechować się niską skutecznością, suboptymalnym wynikiem końcowym, [...]

IVL w badaniach klinicznych

Ze względu na fakt, że IVL wciąż stanowi nową metodę rewaskularyzacji, stosunkowo niewiele prac oryginalnych o tej tematyce zostało opublikowanych do [...]

Podsumowanie

Litotrypsja wewnątrznaczyniowa stanowi nowe narzędzie w instrumentarium kardiologii inwazyjnej. Cechuje się wysoką skutecznością, korzystnym profilem bezpieczeństwa, niskim odsetkiem powikłań, a ponadto [...]

Do góry