Temat numeru

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych u osób w wieku podeszłym

lek. Maria Łukasiewicz

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa

  • Odmienności w patogenezie i obrazie klinicznym chorób układu krążenia u osób w wieku podeszłym
  • Trudności diagnostyczno-terapeutyczne typowe dla tej grupy wiekowej i sposoby ich przełamywania
  • Inicjatywy na rzecz zdrowego starzenia się


Społeczeństwo całego świata z roku na rok staje się coraz starsze. Już w 2019 r. liczba osób w wieku 60 lat i starszych wyniosła 1 mld, co stanowiło wówczas ponad 13% światowej populacji. Jeśli utrzyma się aktualny trend bezwzględnego przyrostu liczby ludzi na Ziemi (podwojenie liczby ludności w ciągu 50 lat!) oraz starzenia się społeczeństwa, można przewidywać, że liczba osób w wieku ≥60 lat wyniesie 1,4 mld w 2030 r. i aż 2,1 mld w 2050 r., z czego aż 426 mln będą stanowiły osoby powyżej 80 r.ż. Ten przyrost jest obecnie obserwowany przede wszystkim w krajach rozwijających się, na skutek powolnej, ale sukcesywnej poprawy jakości życia i dostępu do przynajmniej podstawowej formy opieki zdrowotnej.

Opisana tendencja wymaga wdrożenia ogólnoświatowych działań prowadzących do zapewnienia starszym ludziom możliwie długo trwającego dobrostanu fizycznego i psychicznego. Aby tego dokonać, konieczne są zmiany obejmujące ochronę zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, a także opiekę długoterminową, wsparcie psychologiczne czy adaptację infrastruktury do potrzeb mniej sprawnych osób starszych. Takie postępowanie umożliwi wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego i społecznego przedstawicieli tej grupy wiekowej1.

Inicjatywy na rzecz zdrowego starzenia się

Odpowiedzią na opisane wyżej potrzeby są skoncentrowane na nich globalne inicjatywy. W 2020 r. zakończył się 5-letni program obejmujący szeroko definiowane problemy zdrowia i starzenia się światowej populacji (Global strategy and action plan on ageing and health 2016-2020), ogłoszony i koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization). Obejmował on 5 celów strategicznych:

  • zaangażowanie w działania na rzecz zdrowego starzenia się
  • tworzenie środowisk przyjaznych dla osób starszych
  • dostosowanie systemów opieki zdrowotnej do potrzeb starszych populacji
  • rozwój zrównoważonych i sprawiedliwych systemów opieki długoterminowej, takich jak dostępne domy opieki oraz domy pomocy, społeczności samopomocowe, instytucje wspierające osoby starsze
  • doskonalenie pomiarów, monitorowania i badań nad zdrowym starzeniem się.

Ten 5-letni program zwraca uwagę na wielopłaszczyznowość problemu, jakim jest starzenie się, pokazując, że dobrze zorganizowana i wydolna opieka zdrowotna stanowi tylko jeden z elementów niezbędnych do zapewnienia osobom w wieku podeszłym zadowala...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Inicjatywy na rzecz zdrowego starzenia się

Odpowiedzią na opisane wyżej potrzeby są skoncentrowane na nich globalne inicjatywy. W 2020 r. zakończył się 5-letni program obejmujący szeroko definiowane [...]

Osoba w wieku podeszłym

Nie ma jasno sprecyzowanej definicji osoby w wieku podeszłym lub osoby starszej. Określenia te są jednak używane przede wszystkim w stosunku [...]

Patofizjologia starzenia się

Najszerzej starzenie się organizmu można zdefiniować jako szereg dynamicznych zmian czynnościowych i strukturalnych, które są zależne zarówno od czynników osobniczych i [...]

Ogólne problemy w diagnostyce i leczeniu chorób w wieku podeszłym

Przed analizą trudności diagnostyczno-terapeutycznych w poszczególnych jednostkach chorobowych warto zwrócić uwagę na problemy uniwersalne, dotyczące pacjentów starszych niezależnie od kardiologicznego rozpoznania. [...]

Odrębności diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów w wieku podeszłym w poszczególnych jednostkach chorobowych

Z uwagi na rozległość tematu przewodniego artykułu zdecydowaliśmy, aby w tej części poddać analizie najczęściej występujące kardiologiczne jednostki chorobowe (na podstawie [...]

Podsumowanie

Patofizjologiczny mechanizm starzenia się opiera się na akumulacji licznych uszkodzeń, początkowo na poziomie molekularnym, następnie komórkowym i narządowym, ostatecznie prowadząc do [...]

Do góry