Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych z małopłytkowością

lek. Wiktoria Kowalska1
dr hab. n. med. Witold Streb2
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus3

1Szkoła Doktorska, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

2I Oddział Kardiologii i Angiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

3Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddział Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Adres do korespondencji:

lek. Wiktoria Kowalska

Oddział Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii

Śląskie Centrum Chorób Serca

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze

e-mail: vicky.kowalska@gmail.com

  • Małopłytkowość u pacjentów wymagających stałego leczenia przeciwkrzepliwego
  • Metody terapii antykoagulacyjnej w różnych grupach chorych z trombocytopenią
  • Schemat leczenia przeciwkrzepliwego w zależności od liczby płytek krwi


Małopłytkowość, definiowana jako liczba płytek <150 × 109/l, jest relatywnie częstym schorzeniem, zwłaszcza w populacji chorych kardiologicznych. Badania pokazują, że duża część tych pacjentów wymagająca leczenia przeciwkrzepliwego nie jest poddawana skutecznej profilaktyce zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w obawie przed powikłaniami krwotocznymi.

Obecnie nie ma oficjalnych wytycznych postępowania u takich chorych, duże badania randomizowane skupiające się na leczeniu przeciwkrzepliwym traktują małopłytkowość jako kryterium wykluczające. Jednak na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń i doniesień badaczy możliwe jest zaproponowanie schematu postępowania w zakresie leczenia przeciwkrzepliwego chorych z małopłytkowością.

Małopłytkowość

Małopłytkowość jest stosunkowo częstym schorzeniem, występującym m.in. u chorych kardiologicznych, którzy wymagają leczenia przeciwpłytkowego lub przeciwkrzepliwego, a często również skojarzenia obu tych terapii. W tak leczonej grupie pacjentów konieczne wydaje się zachowanie wyjątkowej ostrożności, ponieważ trombocytopenia wiąże się nie tylko z wyższym ryzykiem krwawienia, ale również z wysokim ryzykiem zgonu1.

Małopłytkowość jest definiowana jako liczba płytek <150 × 109/l, a dokładny podział ciężkości trombocytopenii na podstawie poziomu płytek został zaprezentowany w tabeli 1. Zdarzenia krwotoczne u chorych z małopłytkowością manifestują się ze zmiennym nasileniem, od drobnych wybroczyn podskórnych po zagrażające życiu krwawienia (choć ciężkie krwawienia są obserwowane rzadko, jeśli liczba płytek przekracza 30 × 109/l, a występują najczęściej, gdy ich liczba spada <10 × 109/l)2. Chorzy z poziomem płytek powyżej 50 × 109/l są najczęściej bezobjawowi. Liczba płytek 30-50 × 109/l rzadko objawia się w postaci plamicy małopłytkowej, ale może powodować nadmierne krwawienie przy urazach. Gdy poziom płytek wynosi 10-30 × 109/l, krwawienie może wystąpić przy minimalnym urazie, a liczba płytek <10 × 109/l zwiększa ryzyko samoistnego krwawienia, wybroczyn i siniaczenia. Spontaniczne krwawienie do błon śluzowych, krwawienie wewnątrzczaszkowe, z przewodu pokarmowego lub moczowego najczęściej wiąże się z liczbą płytek mniejszą niż 5 × 109/l i jest uważane za hematologiczny stan nagły3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trombocytopenia u chorych wymagających stałego leczenia przeciwkrzepliwego

Populacja chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi jest grupą szczególnie narażoną na wystąpienie trombocytopenii; w tym wypadku etiologia i postępowanie mogą być odmienne [...]

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u chorych z trombocytopenią

Stosunkowo nową alternatywą dla leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z AF jest zabieg przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAO – left atrial [...]

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w ostrych zespołach wieńcowych u chorych z małopłytkowością

Chorzy z małopłytkowością i ostrymi zespołami wieńcowymi mają wysokie ryzyko krwawienia i zdarzeń zakrzepowych, a wyniki leczenia w tej grupie są [...]

Trombocytopenia indukowana heparyną (HIT)

Heparyna jest podstawowym lekiem przeciwkrzepliwym stosowanym w wielu procedurach kardiologicznych i kardiochirurgicznych – u chorych ze świeżym zawałem serca, w zatorowości [...]

Leczenie antykoagulacyjne u pacjentów onkologicznych z małopłytkowością

Grupą chorych dokładniej przebadaną pod kątem leczenia przeciwkrzepliwego ze współistniejącą małopłytkowością są pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi. Ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w [...]

Podsumowanie

Dostępna literatura dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z małopłytkowością nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych rekomendacji. Jednak w sytuacjach [...]

Do góry