Jak poprawić skuteczność terapii diuretykami w niewydolności serca?

lek. Agnieszka Bociek

lek. Kamila Bołtuć-Dziugieł

lek. Robert Dziugieł

prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

Instytut Nauk Medycznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

Collegium Medicum

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

e-mail: jaroszynskiaj@interia.pl

  • Przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia moczopędnego u pacjentów z niewydolnością serca
  • Przełamywanie oporności na działanie diuretyków
  • Łączenie leków moczopędnych z innymi farmaceutykami


Przewodnienie stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji pacjentów z niewydolnością serca (HF – heart failure) z obniżoną frakcją wyrzutową1-3. Wyniki badania przeprowadzonego na dużej grupie osób z HF wykazały, że aż u 83% chorych przyjętych do szpitala występowały objawy przewodnienia4. Dodatkowo u 34-45% pacjentów z HF stwierdza się zespół sercowo-nerkowy typu 2, co utrudnia leczenie i wiąże się z gorszym rokowaniem5.

Leczenie diuretykami stanowi podstawę łagodzenia objawów przewodnienia wynikających z retencji sodu i wody. Okazuje się ono konieczne u zdecydowanej większości pacjentów z HF. Mimo że leki moczopędne nie hamują rozwoju HF ani nie przedłużają życia chorych, znacząco poprawiają jego jakość poprzez redukcję zastoju w płucach i obrzęków obwodowych oraz zmniejszenie obciążenia wstępnego serca6.

Problematyka leczenia moczopędnego, łączenia poszczególnych diuretyków, przełamywania powstałych mechanizmów oporności wciąż budzi wiele kontrowersji i wymaga dalszych badań, mimo wielu lat ich stosowania w praktyce klinicznej. W artykule podsumowano aktualną wiedzę na temat leczenia moczopędnego u pacjentów z HF.

Leki moczopędne

Diuretyki to zbiorcza nazwa leków zwiększających diurezę, które z farmakologicznego punktu widzenia dzieli się na natriuretyki i akwaretyki. Natriuretyki to substancje zwiększające wydalanie wody wraz z sodem, a akwaretyki to substancje zwiększające wydalanie wody wolnej od substancji rozpuszczonych7.

Do natriuretyków należą tiazydy i ich pochodne, diuretyki pętlowe, diuretyki oszczędzające potas oraz inhibitory anhydrazy węglanowej. Diuretyki osmotyczne i antagoniści hormonu antydiuretycznego są zaliczane do akwaretyków. Istnieją także inne grupy substancji czynnych wywierających pewne działanie moczopędne (m.in. pochodne ksantyny – kofeina i teofilina), jednak nie są one zaliczane do żadnej z powyższych grup. Leki moczopędne mają różne punkty uchwytu, które określają ich profil działania oraz możliwe działania niepożądane8.

W tabeli 1 wymieniono poszczególne grupy leków moczopędnych i ich głównych przedstawicieli, opisano również mechanizm ich działania. Miejsce działania poszczególnych diuretyków przedstawiono na rycinie 1. Tabela 2 opisuje zaburzenia elektrolitowe, które mogą wystąpić podczas stosowania diuretyków pętlowych, tiazydowych i tiazydopodobnych oraz oszczędzających potas.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diuretyki tiazydowe i ich pochodne

Tiazydy, w tym macierzysty i najczęściej stosowany lek z tej grupy – hydrochlorotiazyd, są pochodnymi sulfonamidów, które punkt uchwytu mają w [...]

Diuretyki pętlowe

Diuretyki pętlowe są obecnie najskuteczniejszą grupą leków o działaniu moczopędnym. W praktyce klinicznej najczęściej wykorzystywanymi są furosemid i torasemid7.

Diuretyki oszczędzające potas

Do diuretyków oszczędzających potas należą antagoniści kanału sodowego (amiloryd i triamteren) oraz antagoniści receptora dla aldosteronu (spironolakton, eplerenon, finerenon [aktualnie wprowadzany [...]

Inhibitory anhydrazy węglanowej

Inhibitory anhydrazy węglanowej (acetazolamid) działają moczopędnie poprzez hamowanie wchłaniania zwrotnego Na+ w postaci NaHCO3 w kanaliku proksymalnym. Prowadzi to do zwiększenia [...]

Diuretyki osmotyczne

Do diuretyków osmotycznych zalicza się mannitol i rzadziej stosowany sorbitol. Ich działanie diuretyczne polega na zniesieniu gradientu osmotycznego między światłem kanalika [...]

Antagoniści hormonu antydiuretycznego – waptany

Przedstawicielami antagonistów hormonu antydiuretycznego (ADH – antidiuretic hormone), tzw. waptanów, są: koniwaptan (antagonista receptorów V1a i V2), tolwaptan (jedyny zarejestrowany w [...]

Antagoniści receptora adenozynowego

Do grupy nieselektywnych antagonistów receptora adenozynowego A1 należą metyloksantyny (np. kofeina i teofilina), a do selektywnych antagonistów receptora A1 – rolofilina [...]

Przełamywanie oporności na działanie diuretyków

Oporność na diuretyki jest definiowana jako brak zwiększenia ilości wydzielanej wody i Na+ pomimo stosowania maksymalnej dawki diuretyku. Badania wykazały, że [...]

Łączenie leków moczopędnych z innymi lekami

Łączenie różnych grup diuretyków ze względu na zróżnicowane mechanizmy ich działania wydaje się skuteczniejszą strategią niż eskalowanie dawki pojedynczego leku. Dotychczas [...]

Podsumowanie

HF jest istotnym problemem klinicznym, a przewodnienie, objawiające się dusznością, obrzękami i ograniczeniem aktywności fizycznej, stanowi najczęstszą przyczynę hospitalizacji w tej [...]

Do góry