Stan przedegzaminacyjny

Stymulacja i terapia resynchronizująca serca w świetle najnowszych wytycznych ESC (część 2)

dr n. med.Michał Kowara1,2
dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska1
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Istota terapii resynchronizującej serca
  • Którzy pacjenci odniosą korzyść z jej zastosowania?
  • Omówienie aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w tym zakresie


Terapia resynchronizująca serca (CRT – cardiac resynchronization therapy) to metoda elektroterapii mająca na celu przywrócenie synchronicznej depolaryzacji kardiomiocytów obu komór serca, a w następstwie – poprawę jego wydolności. Metoda ta polega na stymulacji lewej komory serca przez elektrodę resynchronizującą wprowadzoną do zatoki wieńcowej, zsynchronizowanej z depolaryzacją prawej komory (albo wystymulowaną, albo fizjologiczną pacjenta).

Z samego założenia terapii resynchronizującej wynikają konsekwencje odnoszące się do tego, którzy pacjenci odniosą korzyść z tej formy elektroterapii. Są to chorzy z przewlekłą niewydolnością serca oraz z asynchroniczną depolaryzacją kardiomiocytów, szczególnie z opóźnioną depolaryzacją lewej komory w stosunku do prawej komory. W praktyce dotyczy to osób z przewlekłą skurczową niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF – left ventricular ejection fraction ≤35%) oraz zaburzeniami przewodnictwa śródkomorowego – przede wszystkim blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB – left bundle branch block) o szerokości zespołów QRS ≥130 ms1.

Z epidemiologicznego pun ktu widzenia przewlekła niewydolność serca dotyka ponad 10% pacjentów po 70 r.ż. Fenotyp skurczowy (HFrEF – heart failure with reduced ejection fraction) stwierdza się u połowy z nich2. Dane z włoskiego rejestru utworzonego przez ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) w latach 90. XX w. (n = 5517 pacjentów) wykazały, że LBBB występuje u ok. 25% chorych z przewlekłą niewydolnością serca3. W związku z tym elektroterapia z wykorzystaniem elektrody resynchronizującej jest problemem dotyczącym relatywnie dużej grupy pacjentów.

Istota terapii resynchronizującej serca

Resynchronizacja polega na stymulacji mięśnia roboczego lewej komory przez elektrodę umieszczoną w zatoce wieńcowej, równolegle (lub prawie równolegle) ze stymulacją prawej komory. Celem resynchronizacji jest takie zoptymalizowanie procesu depolaryzacji całego mięśnia sercowego, żeby w jak największym stopniu skrócić szerokość zespołu QRS i zapewnić skurcz serca jak najbardziej przypominający skurcz fizjologiczny, będący efektem depolaryzacji mięśnia sercowego przez układ Hisa-Purkinjego (ryc. 1A i B). W ten sposób chory staje się „responderem”, czyli pacjentem, u którego terapia resynchronizująca przyniosła korzyść kliniczną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do terapii resynchronizującej

Pacjenci ze wskazaniami do terapii resynchronizującej dzielą się na grupy, które obejmują chorych:

Korzyści z zastosowania terapii resynchronizującej

Korzyści z zastosowania terapii resynchronizującej u chorych mających wskazania do tego typu leczenia zostały potwierdzone w randomizowanych badaniach klinicznych (np. COMPANION, [...]

Czynniki wpływające na skuteczność terapii

Wybór pacjenta, u którego planowane jest zastosowanie CRT, odbywa się na podstawie LVEF, a echokardiografia stanowi badanie pierwszego rzutu. Dyssynchronia serca, [...]

Podsumowanie

Terapia resynchronizująca stanowi próbę zastąpienia fizjologicznej depolaryzacji z wykorzystaniem elektrody implantowanej przez zatokę wieńcową. Jest przeznaczona zwłaszcza dla pacjentów z przewlekłą [...]

Do góry