Leczenie zespołów wieńcowych u pacjentów z POChP

lek. Michał Machowski

dr hab. n. med. Piotr Bienias

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Michał Machowski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

e-mail: michal.machowski@wum.edu.pl

  • Współistnienie schorzeń układu sercowo-naczyniowego i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) – częsty, lecz niedostatecznie zbadany problem
  • Wspólne szlaki patogenetyczne przewlekłego zespołu wieńcowego i POChP
  • Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z obturacyjną chorobą dróg oddechowych

W ostatnich latach nastąpił postęp w rozumieniu złożoności i niejednorodności przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). POChP jest definiowana jako zespół kliniczny charakteryzujący się przewlekłymi objawami ze strony układu oddechowego, strukturalnymi nieprawidłowościami płucnymi (chorobą dróg oddechowych, rozedmą lub oboma tymi schorzeniami), upośledzeniem czynności płuc (utrzymującym się i postępującym ograniczeniem przepływu powietrza) lub dowolną kombinacją tych cech1. Zatem generalnie stanowi ona zbiór różnych jednostek klinicznych, o niejednorodnych przyczynach, powodujących nie w pełni odwracalne ograniczenie przepływu powietrza. W obrazie klinicznym dominują przewlekła duszność, kaszel i plwocina. Co ważne, pacjent z POChP cierpi średnio na co najmniej 4 inne choroby, a ok. 1/3 chorych przyjmuje od 5 do 10 różnych leków każdego dnia – dlatego tak istotne jest, aby określić znaczenie poszczególnych schorzeń współistniejących dla leczenia POChP2.

Współwystępowanie chorób układu krążenia i POChP jest częste i związane w dużej mierze, choć nie tylko, z obecnością wspólnych czynników ryzyka rozwoju tych schorzeń. Charakter powiązań między POChP a chorobami sercowo-naczyniowymi nie został jednak w pełni wyjaśniony. Wskazuje się, że jest złożony i wieloczynnikowy, a u jego podstaw znajdują się zarówno czynniki środowiskowe (np. styl życia), jak i wrodzone czynniki genetyczne predysponujące do zachorowania. Spośród wszystkich czynników ryzyka występujących wspólnie w obu jednostkach chorobowych (brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, przewlekłe stany zapalne, czynniki genetyczne oraz genetycznie uwarunkowane procesy starzenia) zdecydowanie najważniejszym jest palenie tytoniu. Zważywszy, że nałogowe palenie tytoniu w miesiącu poprzedzającym incydent wieńcowy dotyczy aż 49,3% pacjentów, a 33,6% osób (w grupie poniżej 50 lat) po incydencie wieńcowym nadal deklaruje palenie (badanie EUROASPIRE IV – European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events IV)3, z pewnością nie należy ignorować ryzyka występowania i współistnienia przewlekłego zespołu wieńcowego oraz POChP.

Problem jest tym poważniejszy, że grupa chorych ze współistniejącymi ostrymi/przewlekłymi zespołami wieńcowymi i POChP charakteryzuje się wyższą śmiertelnością, dłuższymi hospitalizacjami oraz gorszymi wynikami leczenia interwencyjnego lub operacy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i czynniki predykcyjne

POChP stanowi poważny problem zdrowia publicznego na świecie, szczególnie w grupie wiekowej powyżej 40 r.ż. Według danych szacunkowych opartych na modelowaniu [...]

Patogeneza współwystępowania

Dokładne określenie mechanizmu leżącego u podłoża współwystępowania przewlekłego zespołu wieńcowego i POChP pozostaje kwestią otwartą, jednak postęp badań podstawowych pozwolił nakreślić [...]

Diagnostyka

Problemy związane z niedostatecznym diagnozowaniem choroby niedokrwiennej serca u osób z POChP wynikają z tego, że jej objawy, takie jak duszność, [...]

Leczenie

Nie ma przekonujących dowodów na to, że choroba niedokrwienna serca powinna być inaczej leczona u pacjentów ze współwystępującą POChP, a wobec [...]

Leczenie niefarmakologiczne

Mimo braku badań oceniających skuteczność terapii niefarmakologicznych u osób z POChP i współistniejącą chorobą wieńcową należy założyć, że przyniosą one poprawę [...]

Podsumowanie

Choroby układu krążenia należą do najczęstszych schorzeń współistniejących u osób z POChP, co w znacznej mierze wynika z licznych wspólnych czynników [...]

Do góry