Zjawisko zawężania w lewej komorze

dr n. med. Barbara Lichodziejewska1

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska2

1Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

I Klinika Kardiologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

e-mail: olgatroj@wp.pl

  • Zróżnicowane przyczyny zawężania jamy lewej komory
  • Badanie echokardiograficzne z oceną dwuwymiarową i dopplerowską jako podstawowa metoda diagnostyczna
  • Objawy, skutki hemodynamiczne i leczenie omawianego zaburzenia

Tak zwane zawężanie jamy lewej komory (LV – left ventricle) jest zjawiskiem, które może wynikać z różnych przyczyn. Najbardziej znaną z nich jest kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory (LVOTO – left ventricular outflow tract obstruction), z towarzyszącym skurczowym ruchem ku przegrodzie przedniego płatka mitralnego (SAM – systolic anterior motion). Przerost powodujący LVOTO najczęściej jest asymetryczny, dotyczący podstawnej części przegrody międzykomorowej1. Zawężanie może jednak zdarzyć się także przy przeroście innych części mięśnia LV. Może również nie dotyczyć drogi odpływu, ale środkowej części jamy LV albo jej koniuszka1-4. Sytuacji sprzyjających zawężaniu oprócz przerostu mięśnia LV jest wiele. Należą do nich: esowate wygięcie przegrody międzykomorowej w starszym wieku, zawał mięśnia LV, takotsubo, kurczliwość hiperkinetyczna, zmniejszenie wypełnienia LV, tachykardia, a także choroby dotyczące zastawek – zwapnienie pierścienia mitralnego, stan po plastyce zastawki mitralnej lub wszczepiona proteza zastawki aortalnej1,5.

Badanie echokardiograficzne z oceną dwuwymiarową oraz dopplerowską zazwyczaj jest wystarczające do rozpoznania zawężania jamy LV oraz jego istotności. Jest również kluczowe w monitorowaniu przebiegu choroby. Ocena istotności i rodzaju zawężania ma duże znaczenie, ponieważ wiąże się ono z występowaniem objawów u chorego, a także z ryzykiem nagłego zgonu1. W artykule postaramy się przedstawić najważniejsze problemy związane z tym zaburzeniem.

Przerost mięśnia lewej komory jako przyczyna zawężania

Rozpoznanie kardiomiopatii przerostowej opiera się na stwierdzeniu zwiększonej grubości ściany LV w badaniu obrazowym. Przerost może być asymetryczny lub symetryczny (ryc. 1). Kryterium rozpoznania jest grubość ściany ≥15 mm w jednym lub więcej segmentów LV, w jakiejkolwiek technice obrazowej (echokardiografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), które to pogrubienie nie może być wytłumaczone nieprawidłowym obciążeniem wstępnym lub następczym1. W badaniu echokardiograficznym zalecane jest dokonywanie pomiaru ściany w końcowym okresie rozkurczu, w obrazowaniu dwuwymiarowym w projekcji przymostkowej w osi krótkiej na poziomie LV. Pomiary w projekcji w osi długiej oraz M-mode nie są zalecane z uwagi na możliwość skośnego przecięcia ściany i zawyżenia wartości pomiaru1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zawężanie w drodze odpływu

LVOTO w kardiomiopatii przerostowej występuje wtedy, gdy pogrubiały jest głównie podstawny segment przegrody międzykomorowej. Wpukla się on do drogi odpływu LV, [...]

Zawężanie śródkomorowe

Zjawisko zawężania może wystąpić także w środkowej części jamy LV. Nazywane jest zawężaniem śródkomorowym. Przeważnie pojawia się u osób z przerostem [...]

Zawężanie w koniuszku

Kardiomiopatia koniuszkowa, z pogrubieniem segmentów koniuszkowych ścian LV, charakteryzuje się zawężaniem, a raczej zaciskaniem jamy LV w okolicy koniuszka1-4. W obrazie [...]

Objawy, skutki hemodynamiczne, leczenie

Wielu pacjentów z zawężaniem LV pozostaje bezobjawowych. Obserwowane dolegliwości to najczęściej zasłabnięcia, utraty przytomności, osłabienie, łatwe męczenie się oraz duszność. Takie [...]

Podsumowanie

Do góry