Im niżej, wcześniej i na dłużej – tym lepiej
Połączenie rosuwastatyny z ezetymibem w nowoczesnym leczeniu zaburzeń lipidowych

lek. Maria Łukasiewicz

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

  • Zaburzenia lipidowe – główny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
  • Aktualne schematy leczenia dyslipidemii, z uwzględnieniem ich skuteczności
  • Terapia skojarzona rosuwastatyną i ezetymibem – sposób na osiągnięcie restrykcyjnych celów lipidowych

Wraz z rozwojem wiedzy na temat patofizjologii powstawania i nadbudowywania blaszek miażdżycowych w tętnicach, a w konsekwencji występowania ich mikro- oraz makronaczyniowych powikłań, dynamicznie zmienia się spojrzenie na prawidłowe wartości lipidów w surowicy. W odpowiedzi na to w kolejnych wytycznych, zarówno dotyczących prewencji chorób sercowo-naczyniowych, jak i leczenia zaburzeń lipidowych, pojawiają się coraz niższe wartości progowe rozpoznawania dyslipidemii1,2. Nie tylko dolne punkty odcięcia dla rozpoznania choroby stają się bardziej restrykcyjne, lecz także wartości docelowe poszczególnych frakcji lipidowych, które powinny być osiągane w odpowiedzi na zastosowane leczenie. Wynika to z faktu, że nie sposób wyznaczyć bezpiecznych stężeń cholesterolu zapobiegających powstawaniu blaszek miażdżycowych2,3. Udowodniono, że ryzyko sercowo-naczyniowe jest liniowo związane z rosnącymi stężeniami cholesterolu, głównie jego frakcji aterogennych, ale dotychczas nie udało się zdefiniować wartości w zakresie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C – low-density lipoprotein cholesterol), poniżej których nie odnotowuje się już korzyści z leczenia lub pojawiają się niepożądane efekty terapii2. Dowiedziono jednak – w badaniach oceniających skuteczność inhibitorów PCSK9 (głównie analiza podgrupy w badaniu FOURIER – Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) – że nawet ekstremalnie niskie stężenia LDL-C wciąż przynoszą korzyści w zakresie obniżania ryzyka sercowo-naczyniowego, bez powodowania istotnych działań niepożądanych4.

Ostatnie wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej podkreśliły wyraźniej, w stosunku do wcześniejszych dokumentów, znaczenie innych niż LDL cząsteczek w powstawaniu blaszki miażdżycowej, wyszczególniając tzw. cholesterol nie-HDL (non-HDL-C – non-high-density lipoprotein cholesterol). Oddaje on jeszcze trafniej potencjał aterogenny dyslipidemii. W związku z tym w dalszej części artykułu pojawiać się będą wartości docelowe zarówno LDL-C, jak i nie-HDL-C.

Tak dynamiczne zmiany w definicji choroby sprawiają, że statystyki dotyczące częstości jej występowania szybko się dezaktualizują. Niższe wartości stężeń subfrakcji cholesterolu upoważniające do rozpoznawania dyslipidemii przekładają się w sposób ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rosuwastatyna

Rosuwastatyna hamuje konwersję HMG-CoA do prekursora steroli (mewalonianu), co przekłada się na zmniejszenie stężenia cholesterolu w hepatocytach. W odpowiedzi na to [...]

Ezetymib

Ezetymib zmniejsza wchłanianie cholesterolu, zarówno zawartego w pożywieniu, jak i wydzielanego z żółcią. Inhibicja wychwytu cholesterolu zachodzi na poziomie rąbka szczoteczkowego [...]

Leczenie dyslipidemii: im niżej, wcześniej i na dłużej – tym lepiej

Od pewnego czasu w leczeniu hipercholesterolemii zaczyna dominować trend analogiczny jak w terapii hipotensyjnej. Coraz silniejsze dowody naukowe przemawiają za wczesnym [...]

Połączenie rosuwastatyny z ezetymibem w badaniach

Na podstawie dostępnych danych zarysowują się trzy główne obszary oceniane w badaniach połączenia statyn z ezetymibem. Należą do nich:

Podsumowanie

Dynamicznie zmieniające się spojrzenie na patofizjologię miażdżycy oraz pojawiające się coraz to nowe dane podkreślające korzyści płynące z intensywnego obniżania stężenia [...]

Do góry